در
کتابخانه
بازدید : 113176تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پیامبران الهی كه از طریق وحی با ریشه و مبدأ هستی اتّصال پیدا می كنند، دارای امتیازات و اختصاصاتی می باشند كه اكنون به آنها اشاره می شود:

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است