در
کتابخانه
بازدید : 27969تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
البته یك مطلب دیگر هست كه باید متوجه بود و آن اینكه درست است كه ایمان بزرگترین سرمایه است اما استفاده از این سرمایه نیز مانند همه ی سرمایه های دیگر علم و مهارت لازم دارد، احیاناً ممكن است آن استفاده ی كاملی كه باید بشود نشود؛ یا خود انسان نفهمیده سوء استفاده كند یا یك كس دیگر از حس دینی بشر سوء استفاده بكند. این خود مطلبی است كه دامنه ی درازی دارد.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است