در
کتابخانه
بازدید : 128128تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
از جمله مسائل و مطالبی كه در قرآن كریم عنوان شده است مسئله ی موت و حیات است. این مسئله در جمیع مراتبش برای منظورها و هدفهای مختلف در قرآن مطرح است: حیات نباتات، حیات حیوانات و حیات انسانها؛ و چون بحث ما درباره ی مطلق حیات نیست بلكه درباره ی نوعی خاص از حیات است كه آن را «حیات انسانی» می نامیم، درباره ی سایر اقسام حیات بحثی نمی كنیم و مخصوصاً به عنایت و توجهی كه قرآن به این نوع از حیات دارد توجه می كنیم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است