در
کتابخانه
بازدید : 626901تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. رجوع شود به ورقه های مبنا و منشأ حس دینی.

جلد یازدهم . ج11، ص: 61
2. ظرفیت بی نهایت آرزو و ظرفیت بی نهایت آگاهی، و كمال مطلق جویی.
3. شورانگیزی اعمال قهرمانانه ی انسانی اعم از ایثار، شجاعت، عدالت، علم، فلسفه، و بالاخره حس قهرمان پرستی بشر.
4. میل به جاودان كردن نام خود.
5. حس تملك و تصاحب بی نهایت.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است