در
کتابخانه
بازدید : 626283تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. بحار، جلد 15، ص 37- 39، كلام بعض المحققین (ظاهراً صدرالمتألهین) درباره ی فطرت (ظهور در عین بطون) بسیار عالی است.

2. چندین هزار ذره سراسیمه می دوند
در آفتاب و غافل از آن كآفتاب چیست
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است