در
کتابخانه
بازدید : 675494تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. آیا جستجوی خدا فطری است؟
2. آیا استدلال بر وجود خدا و قبول وجود خدا فطری است؟
3. آیا گرایش عملی و تقدیسی و پرستشی فطری است؟
4. مفهوم پرورش و تربیت با نظریه ی فطری و غیرفطری تغییر می كند. اگرچه طبق نظریه ی ماركسیسم، تربیت خوب تربیت آنتی تزی است و پراكسیستی و سنتزی است ولی موقعیتها متفاوت می شود.
5. بنا بر فطرت، تكامل تاریخ به شكلی توجیه می شود و بنا بر نفی فطرت به نحوی دیگر.
6. اصل فطرت در دریافتها و در گرایشها.
7. نظر قرآن در مورد دریافتها كه گاهی از تذكر دم می زند و گاهی از هیچ نمی دانستید.
8. راه منحصر قبول علم و فلسفه، قبول اصول اولیه ی تفكر است و راه منحصر قبول معنی و مفهومی برای انسانیت، قبول فطریات انسانی است.
9. انواع گرایشهای جسمی و روحی: میل به فرزند، همسر، برتری و تفوق، تلاش معاش و یا صیانت ذات، حقیقت جویی، زیبایی، ابداع، خیر و فضیلت، عشق، پرستش.
10. بحث عشق و فنا و ستایش آن و تقدس آن، با خود محوری جور نمی آید- سخن خوب راسل درباره ی عشق شرقی.
11. نظریه ی اعتباری بودن قداستها.
12. نظریه ی نیرنگ بودن قداستها.
13. آیه ی انحصار اطمینان قلوب به او.
14. نظریه ی ارزشهای متغیر متكامل آنتی تزی.
15. مصاحبه ی هشترودی.
16. رابطه ی فطرت با شخصیت (ورقه های تربیت و فطرت) .
جلد یازدهم . ج11، ص: 65
17. از خود بیگانگی بدون قبول فطرت بی معنی است.
18. اومانیسم بدون قبول فطرت بی معنی است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است