در
کتابخانه
بازدید : 626906تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
رجوع شود به كتاب كویر صفحه ی شانزده، توجیه دوركیمی از فطرت عشق و هنر و مذهب.
ایضاً رجوع شود به منطق دیالكتیك، بحث «گذار از كمّیت به كیفیت» كه در حقیقت انتقال از ماهیتی به ماهیت دیگر است و اینكه انسان با چه ابعاد وجودی، انسان و نوع مستقل شد.
ایضاً رجوع شود به مباحث ماركسیسم و كار (پراكسیس) ، نقش كار در ساختن انسان و اینكه انسان نوعیت خود را مدیون كار خود است، انسان ابزارساز و ساخته شده ی ابزار است، و آنگاه طریقه ی جمع میان دو نظریه ی ماركسیسم كه انسان از طرفی محصول گذار از كمّیت به كیفیت است (از نظر زیستی) و از طرف دیگر محصول كار (و ناچار نوعی دیگر گذار از كمّیت به كیفیت) . رجوع شود به كتاب چگونه
جلد یازدهم . ج11، ص: 66
انسان غول شد و كتاب دینامیسم اجتماع دكتر ترابی.
ایضاً رجوع شود به ورقه های یادداشت مفهوم تكامل در تاریخ، جلسه ی دوم شیراز، شماره ی 24.
ایضاً ورقه های تكامل اجتماعی و معنوی، ظرفیت بی نهایت انسان، منقول از كتاب ذره ی بی انتها.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است