در
کتابخانه
بازدید : 626911تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. نهایة ابن اثیر، جلد 3.
2. مفردات راغب.
3. پانزدهم بحار، چاپ كمپانی، كتاب الایمان، باب 4، ص 35.
4. المیزان، جلد 8، صفحه ی. . . ذیل آیه یو اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم.
5. المیزان، جلد. . . صفحه ی. . . ذیل آیه یصبغة اللّه و من احسن من اللّه صبغة.
6. المیزان، جلد. . . صفحه ی. . . ذیل آیه یفاقم وجهك للدین حنیفاً. . .
7. بحار، چاپ جدید، جلد 3، كتاب التوحید، صفحه ی 276.
8. كتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، صفحات 36، 42، 46 و غیر آنها درباره ی نفی طبیعت بشری.
9. كتاب سیری در نهج البلاغه، صفحه ی 226 درباره ی فطرت و مسئله ی آزادی.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است