در
کتابخانه
بازدید : 675498تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
الف. كلیات.
ب. دین به طور خاص.
كلیات:
1. واژه ی فطرت.
2. تعریف فطرت در مقابل طبیعت و غریزه، به معنی بعد ابتدایی وجود انسان.
3. چه مسائلی هست كه گفته می شود فطریات انسان است و چند مقوله است؟ شش مقوله.
4. آیا معنی فطری بودن مساوی بالفعل بودن است؟ نظریه ی افلاطون و دكارت و كانت.
5. راه اثبات، نظیر راه اثبات طبیعت و غریزه است (بحث درباره ی شخصیت انسانی كه آیا انسان با شخصیت انسانی بالفعل به دنیا می آید یا ماده ی خام محض است یا شق سوم است) .
جلد یازدهم . ج11، ص: 102
6. راه انكار، نظیر راه انكار طبیعت و غریزه است. بعلاوه در انسان راههای دیگر برای انكار هست: 1. راه كار كه ماركسیسم می گوید 2. راه شعور باطن كه فروید می گوید 3. راه دوركیم 4. راه اگزیستانسیالیسم 5. راه اینكه عادت است 6. راه وراثت داروینیسم
7. فرق غریزه در انسان و فطرت در او كه فطرت مخصوص امتیازات انسانی او است. امتیاز انسان به علم و گرایش (ایمان) است.
8. از نظر قدما تعلیل علیت مادی فطرت به عنوان پیدایش عالیترین مزاجهای متعادل، و از نظر امروز به عنوان عبور از مراحل تكامل قبلی و به عنوان گذار از كمّیت به كیفیت.
جلد یازدهم . ج11، ص: 103
جلد یازدهم . ج11، ص: 104
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است