در
Skip Navigation Links.
 


نام و نام خانوادگی           زمینه فعالیت / تخصص                                     تاریخ برگزاری مراسم

هادی نجم  آبادی           فقه و اصول                                               مهر 1378

احمد بیرشك                تاریخ علوم و ریاضیات                                  آبان 1378

محمدحسن لطفی         ترجمه و فلسفه                                        آذر 1378

محمود نجم  آبادی          تاریخ پزشكی                                            آذر 1378

محمد قزوینی                ادبیات، تاریخ، نقد ادبی و تصحیح متون           دی 1378

یدالله سحابی                آب شناسی و آبیاری                                  بهمن 1378

سیدجعفر سجادی         فلسفه و منطق                                         اسفند 1378

عبدالحسین نوایی          تاریخ و ادبیات                                            فروردین 1378

مرتضی مطهری              فلسفه، منطق، فقه و اصول                         اردیبهشت 1379

محمدحسن گنجی         جغرافیا و هواشناسی                                خرداد 1379

جلال  الدین همایی        ادبیات و علوم بلاغت                                  تیر 1379

عبدالرحمن شرفكندی     ادبیات، شعر و ترجمه                                 شهریور 1379

مهدی مدرس آشتیانی    فلسفه                                                    مهر 1379

توران میرهادی               تعلیم و تربیت و ادبیات كودك و نوجوان           آبان 1379

حسینعلی راشد            فلسفه                                                    دی 1379

فتح  الله مجتبایی           تاریخ ادیان و هندشناسی                           بهمن 1379

توشی هیكو ایزوتسو      فلسفه اسلامی و قرآن شناسی                  اسفند 1379

عباس سحاب                كارتوگرافی                                               فروردین 1380

محسن هشترودی         ریاضیات و تاریخ علوم ریاضی                        اردیبهشت 1380

یحیی ماهیار نوابی         ادبیات و زبان‌های باستانی                          خرداد 1380

سید علی موسوی بهبهانی                                                           علوم قرآنی و ادبیات عرب     تیر1380

مجتبی مینوی               تاریخ، ادبیات و ادبیات تطبیقی                      شهریور1380

محمدعلی مدرس تبریزی فقه، رجال و حدیث                                     مهر1380 

علیقلی بیانی               آب شناسی و سدسازی                             آبان 1380

جواد حدیدی                 ادبیات تطبیقی و زبان فرانسه                      دی 1380

ابراهیم یونسی             ترجمه                                                     بهمن‌ 1380

شیخ محمد تقی آملی    فقه، اصول و كلام                                       اسفند 1380

سیدمحمدنقیب‌العطاس   اسلام شناسی                                         اردیبهشت‌ 1381

محمود روح‌الامینی          جامعه شناسی و مردم شناسی                  خرداد 1381 

سید امیرحسن عابدی    زبان و ادبیات فارسی در شبه‌قاره                 تیر 1381

پرویز شهریاری              ریاضیات                                                   امرداد 1381

سید ضیاءالدین سجادی  زبان و ادبیات فارسی                                  شهریور1381

اسدالله آل‌بویه               ریاضیات و هندسه                                      مهر1381

احمد منزوی                  كتاب شناسی، نسخه شناسی و فهرست نگاری      آذر1381

طراحی فرش و قالی       دی‌ 1381

جبار باغچه‌بان               آموزش زبان فارسی به ناشنوایان                  بهمن 1381

 زین‌العابدین مؤتمن        زبان وادبیات فارسی و صائب‌شناسی            اسفند 1381

نذیر احمد                     زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند          اردیبهشت 1382

علی‌محمد كاردان           روان شناسی و علوم تربیتی                       خرداد 1382

سید محمدكاظم عصار        فلسفه                                                 تیر1382

 احمد ترجانی‌زاده          زبان و ادبیات فارسی                                  شهریور1382

عبدالحمید بدیع‌الزمانی كردستانی     زبان و ادبیات عرب                     مهر1382

بهاءالدین خرمشاهی      ترجمه، ادبیات و قرآن پژوهی                       آبان‌ 1382

شیرین بیانی                تاریخ                                                       دی‌ 1382

ژاله آموزگار                   زبان‌های باستانی                                      بهمن‌  1382

پروین اعتصامی              شعر و ادبیات                                            اسفند  1382

عباسعلی محقق خراسانی                                                           حدیث  اسفند 1382

فاطمه سیاح                 ادبیات تطبیقی                                          فروردین 1383  

حمید فرزام                   زبان و ادبیات فارسی                                  اردیبهشت1383  

زهرا رهنورد                   هنر و مطالعات زنان                                    ارد‌یبهشت1383 

عبدالغفارخان نجم‌الدوله  ریاضیات                                                   خرداد 1383

احمد ادیب پیشاوری        ادبیات فارسی و عربی                              خرداد 1383

 نوش آفرین انصاری         كتابداری                                                  تیر1383

نصرالله پورجوادی            تصوف و عرفان                                           شهریور1383

اسماعیل حاكمی والا     زبان و ادبیات فارسی                                  مهر1383

ملا هادی سبزواری         فلسفه، منطق، فقه و ادب                           آبان 1383

غلامحسیـن یوسفی       زبان و ادبیات فارسی                                  آذر1383

رضا داوری اردكانی         فلسفه و جامعه شناسی                            دی 1383

سید حسن موسوی بجنوردی  فقه و اصول                                        بهمن 1383

عبـاس اقبـال آشتیانی    تاریخ، ادبیات و نقد ادبی                             اردیبهشت 1384

ناصر كاتوزیان                 حقوق                                                      اردیبهشت 1384

محمّد خوانساری            ادبیات عرب، منطق و فلسفه                        خـرداد 1384

حسن‌ قاضی طباطبایی    ادبیات فارسی و عربی                              تیر1384

كیومــرث صابــری فومنی (گل آقا (ادبیات و طنز                                  شهریور 1384 

ابوالحسن شعرانی         فقه، اصول، كلام، منطق، علوم قرآنی و تفسیر مهر 1384

‌محمّد بهمن بیگی          تعلیم و تربیت                                           آبان‌ 1384

احمد بهمنیار كرمانی       ادبیات فارسی و عرب                                آذر 1384

بابا صفری                     تاریخ                                                       بهمن‌ 1384

محمدآقا نخجوانی          نسخه  شناسی و كتاب شناسی                 بهمن‌ 1384

سید جلال‌الدّین ‌آشتیانی فلسفه و عرفان                                         اسفند 1384

غلامحسین شكوهی      علوم تربیتی                                             اردیبهشت‌ 1385

عبـدالرسول خیام پـور      ادبیات فارسی و تصحیح متون ادبی               خرداد 1385

حسن تاج بخش             تاریخ پزشكی و دامپزشكی                         تیر 1385

 مستوره كردستانی       تاریخ و شعر                                              شهریور 1385

عبدالمحمّد آیتی            ترجمه و تصحیح متون فارسی و عربی           مهر 1385

هوشنگ اعلم                تاریخ علم و زبان شناسی                           آبان 1385

محمدتقی مصطفوی        باستان شناسی و زبان‌های فارسی             آذر1385

 سعیـد نفیـسی            تاریخ و ادبیات                                            دی 1385

رشدی راشــد               تاریخ علم و تاریخ ریاضیات                            دی 1385

مهدی آذریزدی               ادبیات كودكان و نوجوان                               بهمن 1385

عباس حرّی                   كتابداری                                                  اسفند 1385

محمدعلی موحد            متون عرفانی و حقوق                                 اردیبهشت 1386

عبدالجواد فلاطوری         اسلام شناسی                                         تیر 1386

‌علی‌اكبـر دهخـدا           ادبیات فارسی                                          فروردین 1386

علی دوانی                   فلسفه، كلام وعلوم دینی                            مهر1386

حسن رشدیه                تعلیم و تربیت و پایه گذاری مدارس نوین         آبان 1386

محمد‌ پروین ‌گنابادی       ادبیات عامیانه، تصحیح متون و دستورزبان فارسی      دی 1386

بدیع‌الزمان فروزانفر         تاریخ، ادبیات فارسی، تصحیح متون و ترجمه   بهمن 1386

ابوالفضل نجم‌آبادی         فقه و اصول                                               فروردین1387 

سیدجعفر شهیدی         تاریخ اسلام، ادبیات، تصحیح متون تاریخی و ادبی       خرداد 1387 

ویلیام چیتیك                 فلسفه، عرفان اسلامی و ابن عربی شناسی خرداد 1387

محمّد معین                   ادبیات                                                     تیر1387  

علی ‌اكبر شعاری‌نژاد      روان شناسی                                           شهریور1387

آقا بزرگ تهرانی             فهرست نگاری                                          مهر1387

مهری باقری                  زبان شناسی، زبانهای باستانی و ادبیات فارسی      آبان 1387

ارباب كیخسرو شاهرخ    بنیانگذاری كتابخانه مجلس شورای (ملی) اسلامی    دی 1387

علی‌اصغر فقیهی           تاریخ                                                       بهمن 1387

علی اقبالی                  كشاورزی، زمین شناسی، بنیانگذاری سازمان نقشه برداری تهران و بنیانگذاری مدرسه عالی كشاورزی همدان                                                      اسفند 1387

محمد تقی ادیب نیشابوری                                                            فلسفه ارد‌یبهشت‌ 1388

غلامحسین مصاحب        ریاضی و دایره المعارف نویسی                     خرداد 1388

تاج زمان دانش              حقوق                                                      تیر 1388  

ابوعبدالله زنجانی           ادبیات و قرآن‌پژوهی                                   بهمن 1388

محمد امین ادیب طوسی ادبیات                                                     اسفند 1388

جعفر سلطان‌القرّایی       نسخه شناسی                                        اردیبهشت 1389

محمد امین  ریاحی         ادبیات، فردوسی شناسی و تصحیح متون      اردیبهشت 1389

سیّد محمّد  مشكوه       فقه، اصول، تفسیر و نسخه شناسی             امرداد 1389

سیدمحمود حسابی       فیزیك و بنیانگذار دانشگاه تهران                   آبان 1389

شیخ محسن قرائتی       تفسیر و خطابه                                         دی 1389

ابوالقاسم گرجی            فقه و حقوق                                             بهمن 1389

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است