در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
احکام کارهایی نظیر طبابت در کدام موضوع فقهی بررسی می شوند؟ آیا بیع هستند یا چیز دیگر؟ و در طبابت، پولی که بیمار می دهد در ازای چیست؟
پاسخ:

این گونه کارها اجاره است، اجیر شدن است. در باب اجاره، این نکته را متعرض هستند.اجیر شدن دو نوع است. یک وقت کسی اجیر می شود به این صورت که در یک مدت معین کار خودش را به طور مطلق در اختیار شخصی قرار می دهد. در این مدت، اختیار با آن شخص است که از او کار بخواهد. ممکن است کارش محدود باشد و ممکن است چند کار باشد؛ بگوید تو در این یک شبانه روز اجیر من هستی؛ در این مدت، از این نوع کارها- ممکن است مشخص هم نباشد- هرکدام را از تو خواستم انجام بده. او فقط باید آماده برای این کار باشد و اگر یک شبانه روز بگذرد و از او کار نگیرد او مزدش را باید بگیرد، چون می گوید من خودم را و وقت خودم را در اختیار تو قرار دادم در مقابل این مقدار پول؛ تو استفاده نکردی ولی پولش را باید بدهی. اما یک نوع دیگر اجاره هست که در آن، موجر به وقت و نیرو و غیره کار ندارد، نفس کار را می خواهد. مثل اینکه شما پارچه ای را نزد خیاط می برید و به او می گویید اگر لباس مرا این گونه دوختی، من این قدر به تو مزد می دهم. در اینجا شما خیاط را برای یک مدت معین اجیر نمی کنید، بلکه در مقابل این کار به او مزد می دهید. کار طبیب از این قبیل است. شخص به طبیب می گوید شما مثلاً نسخه بده یا معاینه کن- نمی گوید تو یک ساعت یا دو ساعت اجیر من هستی- من در مقابل این کار مزد می دهم. بنابراین ایندو را نباید با همدیگر اشتباه کرد. [1]


پایگاه شهید مطهری ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است