در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
Quranic Sciences Discussions in Shahid Motaharis works
عنوان عربي:
مباحث علوم القرآن فی آثار الشهید المطهری
نويسنده:
صادقی، مسعود
استاد راهنما:
پهلوان، منصور
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
علوم قرآن و حدیث
استاد ناظر:
دانشگاه:
آزاد اسلامی تهران
تاريخ دفاع:
1379
واحد:
مرکزی
منبع:
چکيده:


این پایان نامه مشتمل بر هجده فصل با این عنوان هاست: فصل اول، عظمت قرآن؛ فصل دوم، تفسیر قرآن؛ فصل سوم، وحی؛ فصل چهارم، لغات قرآن؛ فصل پنجم، اسباب نزول: داستانی درباره ی ولید بن مغیره، داستان افک؛ فصل ششم، عدم تحریف قرآن: تحریف در لغت، تحریف در اصطلاح، واژه ی تحریف در قرآن؛ فصل هفتم، تأویل؛ فصل هشتم، نسخ؛ فصل نهم، محکم و متشابه؛ فصل دهم، حروف مقطعه؛ فصل یازدهم، مطلق و مقید؛ فصل دوازدهم، عام و خاص؛ فصل سیزدهم، اعجاز قرآن؛ فصل چهاردهم، ترجمه ی قرآن؛ فصل پانزدهم، اسرائیلیات؛ فصل شانزدهم، تلاوت قرآن؛ فصل هفدهم، علم قرائت؛ فصل هجدهم، واژه نامه ی علوم قرآنی منبع: پایگاه حوزه www.hawzah.net

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است