در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
محمود رضایی زاده
استاد راهنما:
عابدی جعفری، حسن
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
معارف اسلامی و مدیریت
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاريخ دفاع:
1376
واحد:
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
منبع:
چکيده:


با توجه به جهان بینی اسلامی رهبران جوامع اسلامی و در نتیجه نگرش خاص آنها در مورد انسان از طرفی و اهمیت نقش نگرش رهبران در مورد انسان در سبک رهبری آنمها از طرف دیگر، به اهمیت و ضرورت این تحقیق پی می بریم. سبک رفتار رهبر مبتنی بر طرز فکر او در مورد منشاء اختیار خود و طبیعت انسان است . رهبری که سبک آمرانه برای خود انتخاب کرده است مناشء قدرت خود را مقام خود دانسته و انسان را موجودی ذلتا تنبل و غیرقابل اعتماد می داند (تئوری X) اما رهبر که سبک دموکراتیک برای خود برگزیده است منشاء قدرت خود را افراد تحت رهبری خود دانسته و انسان را موجودی می داند که اگر به طرز صحیح انگیش پیدا کند در کار خود خلاق و خود فرمان خود خواهد بود. (تئوری Y). هر چند با ارائه مدل سه بعدی اثربخشی رهبر مشکل عدم وجود بهترین سبک رهبری تا اندازه ای حل شد اما با توجه به ایدئولوژی اسلامی رهبران مسلمان، این رهبران باید در چارچوب ایدئولوژی خاص خود سبک رهبری خاص خود را داشته باشند. بر اساس اظهارنظر محققان سبک رهبری، نتایج بدست آمده در این زمینه بطور مطلق برای تمام مدیران و شرایط زمانی و مکانی قابل اتکا نیستند. تحقیقات انجام شده توسط لیرکت ، هالپین و وانیر و همچنین تحقیقات انجام شده در یک مجتمع صنعتی کشور نیجریه موید این مطلب می باشد. با توجه به تنوع نظریات موجود در مورد سبک رهبری و در مواردی وجود نظریات ضد و نقیض با یکدیگر لازم است از زاویه مباحث ارزشی سبک رهبری مطلوب ارائه گردد در غیر این صورت ممکن است رهبران مسلمان با انتخاب یکی از الگوهای رفتاری ارائه شده توسط محققان غربی و بکارگیری آن، از فرهنگ و تعالیم اسلامی دوری گزینند. با توجه به نقش موثر الگو در تربیت افراد، ارائه سبک رهبری اسلامی به رهبران اسلامی به رهبران مسلمان بعنوان الگوی رفتاری آنها گامی بلند در جهت تربیت صحیح آنها می باشد. قرآن کریم حضرت پیامبر را به اقتدا به سایر پیامبران امر نموده است و همچنین حضرت ابراهیم (ع) و حضرت پیامبر (ص) را بعنوان الگوی مسلمانان معرفی نموده است . در این تحقیق سبک رفتاری حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در قبال دو دسته مسائل اصولی و مسائل شخصی و به عبارت دیگر سبک رهبری آنها مورد بررسی قرار می گیرد. و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در قبال تمام مسائل یکسان رفتار می کردند، یعنی سبک رهبری واحد داشتند و یا بر اساس اختلاف ماهیت مسائل، داری سبک های رفتاری متفاوتی بودند. با توجه به اهمیت و اعتبار آثار شهید مطهری (ره) این تحقیق در چارچوب آثار آن شهید والا مقام انجام شده است . /database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
اسلام◄سبک رهبری◄رهبری◄مطهری، مرتضی◄محمد (ص)، پیامبر اسلام
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است