در
کتابخانه
بازدید : 689831تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
راجع به دعبل و حضرت رضا علیه السلام رجوع شود بهریحانة الادب جلد 2، تحت عنوان «خزاعی» ، نسبتاً مفصل بحث كرده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است