در
کتابخانه
بازدید : 375506تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد هشتم
مقدمه
Expand مشخصات اسلاممشخصات اسلام
Expand توحیدتوحید
Collapse قرآنقرآن
اعجاز قرآن
شناخت قرآن- حق عقل در تفسیر قرآن
شناخت قرآن- مسئله ی انسان و فطرت
شناخت قرآن
یادداشت شناخت قرآن- جلسه ی دوم
یادداشت شناخت قرآن- جلسه ی سوم: قرآن در قرآن
یادداشت شناخت قرآن- جلسه ی چهارم: قرآن در قرآن- عقل و قلب
یادداشت شناخت قرآن- جلسه ی پنجم: قرآن در قرآن- قلب
یادداشت اعجاز قرآن
شناخت قرآن- عدل
قرآن
قرآن منطق و عقل به كار می برد
نفوذ قرآن
قرآن در قرآن
قرآن
قرآن- زبان موعظه در قرآن
قرآن و عقل: كافر مرتجع
اعجاز قرآن از نظر صدر المتألهین
قرآن- سخن ابوریحان
قرآن در قرآن- قرآن از جنبه ی تأثیر بر روحها
قرآن چگونه به تنهایی نهضتی به وجود آورد؟
قرآن
اعجاز قرآن- مدارك
قرآن- فواتح سور
لغات قرآن
قرآن- انسان
قرآن (احتجاجات)
احتجاجات قرآن
قرآن و چهار موضوع اصلی فلسفه های جهان
اعجاز قرآن- حكایت سخن از روح گوینده
اعجاز قرآن- كلام تنزل روح متكلم است
قرآن و زبان عربی
قرآن- روشهای تفسیری در قرون اولیه ی اسلام
تاریخ در قرآن
Expand نبوتنبوت
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در ورقه های مربوطه گفته ایم كه هیچ كلام و كتابی نیست كه به وسیله ی خود نویسنده و یا شخص دیگر قابل تبدیل كلمه ای یا جمله ای یا تركیبی یا مصراعی یا بیتی به احسن نباشد مگر قرآن. .

درباره ی تبدیل به احسن های اشعار حافظ كتابمقام حافظآقای ممانی، صفحات 42- 49 راجع به این بیتها معتقد است كه تبدیل به احسن شده است: .

1. نسخه ی اقدم (قزوینی) :
وصل خورشید به شب پره ی اعمی نرسد
كه در این آینه صاحب نظران حیرانند.
تبدیل شده به وسیله ی نساخ: .

وصف رخساره ی خورشید ز خفاش مپرس. . . .

2. نسخه ی اقدم:
جلد هشتم . ج8، ص: 352
بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر
سامری كیست كه دست از ید بیضا ببرد.
تبدیل شده به: .

سحر با شعبده پهلو نزند دل خوش دار. . . .
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است