در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: مجله زیبا شناخت، اصغر فهیمی فر ؛


شهید مطهری در زمره ی معدود اندیشمندان حوزوی است که در خصوص زیبایی و هنر مباحثی را مطرح کرده است. اصولا در طول تاریخ پس از اسلام علمای مسلمان و شیعه بنا به دلایلی به ندرت متعرض مسائل زیبایی شناختی و هنر شده اند. به همین دلیل حجم میراث فلسفی علمای اسلامی در این خصوص بسیار اندک است. شاید یکی از دلایلی که هنر ایرانی و اسلامی معاصر، ناتوان از بنا کردن مکتب است این است که اصولا مقوله ی تأسیس مکتب هنری و تبیین آن به مثابه یک رویکرد فلسفی کم تر مورد توجه و دغدغه بوده است. بر عکس، علمای مسیحی با هنر و هنرمندان رابطه ی بسیار مستحکمی برقرار کردند و هنر را وسیله ای جهت تبلیغ مسیحیت قرار دادند. شاید یکی از دلایلی که علمای اسلامی در ایران- خصوصا علمای شیعه- توجه ویژه ای به مسائل فلسفی هنر مبذول نداشته اند و کم تر پذیرای هنرمندان شده اند این بوده است که هنر در ایران همواره در دربار سلاطین و شاهان استقرار داشته و مردم عادی و روحانیت شیعی کم تر به طور مستقیم با هنر و هنرمندان بزرگ معماری، نقاشی، کتاب آرایی و شعر هم جوار بوده اند. هنر و هنرمندان ایران همواره با قدرت سیاسی رابطه ی مستقیمی داشته اند و دربار منبع ارتزاق آنها بوده است. [1] از آنجا که جمهور علمای شیعه بنا به اصول کلامی خود شاهان را غاصبان حکومت می دانستند [2] هیچ گاه به دربار نزدیک نشدند و بالطبع از قلمرو حضور هنر و هنرمندان طراز اول هم فاصله گرفتند. جدی نگرفتن هنر به مثابه یک رویکرد حیاتی در بحث های حوزوی و فاصله گرفتن از آن، هم اینک هم که روحانیت مستقیما در امر حکومت وارد شده اند، تا حد بسیار زیادی مشهود است. شهید مطهری در این میان یک استثناء است که نشان داده است به حسب ضرورت پا در هر حیطه ای از قلمرو تفکر می گذارد. او پیش از انقلاب نشان داد که اگر لازم باشد داستان هم می نویسد و حتی در نشریات نقد فیلم هم منتشر می کند. گرچه شهید مطهری کتابی مستقل در خصوص فلسفه ی هنر و زیبایی از خود به جا نگذاشته است، دیدگاه های او به صورت پراکنده در آثار مکتوب و سخن رانی های او وجود دارد که می توان از طریق، اجمالا به دیدگاه های او در زمینه ی فلسفه و هنر واقف شد.

استاد مطهری یک فیلسوف صدرایی است، اما نگاه و تحلیل او از زیبایی و هنر صرفا مبتنی بر مشرب فلسفی نیست بلکه در کنار تحلیل های فلسفی مبتنی بر عقل فلسفی، به قرآن- به مثابه کلام الهی- و اخبار و روایات معصومین نیز تکیه می کند.

زیبایی چیست؟

از دیدگاه شهید مطهری زیبایی را نمی توان تعریف کرد. به تعبیر ایشان زیبایی «مما یدرک و لا یوصف» است؛ درک می شود اما توصیف نمی شود. او با نقد نظر افلاطون که زیبایی را قابل تعریف می داند می گوید: «افلاطون برای زیبایی تعریفی کرده است زیبایی عبارت است از هماهنگی اجزاء باکل. اگر کل و مجموعه ای دارای اجزاء متناسب باشد زیباست.» مطهری در نقد نظر افلاطون ادامه می دهد: «بر فرض که این تعریف صحیح باشد، خود تناسب یک تعریف خاصی است و نمی توان در زیبایی ها بیان کرد که آن چیست. مثلا در آب به نسبت معینی اکسیژن و هیدروژن وجود دارد در حالی که در زیبایی نمی توانیم اندازه و نسبتی را معین کنیم. [3]مطهری معتقد است: «اگر خواسته باشیم حقیقتی را درک کنیم ضرورتی ندارد که آن را بدانیم و تعریف کنیم[4] » فلاسفه غالبا در تعریف بعضی از مفاهیم و حقایق بنیادین- مانند عدالت، علم و غیره- اظهار عجز کرده اند و شاید این مسئله سبب شده که بعضی مانند مطهری، ویتگنشتاین و غیره معتقد باشند که درک انسان از هر گونه حقیقت لزوما به معنای توانایی انسان در تعریف آن نیست.

آیا زیبایی در عالم خارج وجود دارد؟

بعضی از فلاسفه مانند بندتو کروچه معتقدند که اصولا زیبایی به مثابه یک حقیقت مستقل از انسان وجود خارجی ندارد، بلکه تفسیر انسان نسبت به هستی است که سبب می شود چیزی زیبا یا زشت تلقی شود. و به همین دلیل است که انسان ها درک مشترکی از زیبایی و زشتی ها ندارند، بعضی از انسان ها چیزهایی را زیبا می دانند و بعضی دیگر همان چیز ها را زشت و ناپسند می شمارند. [5] کروچه معتقد است زیبایی صفت ذاتی اشیاء نیست بلکه در نفس بیننده است زیرا نتیجه ی فعالیت روحی کسی است که زیبایی را به اشیاء نسبت می دهد یا در اشیاء کشف می کند. برای کسی که قادر به این کشف باشد زیبایی که همه جا یافت می شود و پیدا کردن آن عبارت از هنر است. شهید مطهری علی رغم این دیدگاه ها معتقد است که «شکی در وجود زیبایی نیست، قدر مسلّم در خارج چیزی به نام «زیبایی» وجود دارد- خواه انسان زیبایی او را درک کند خواه نکند- مانند خیلی چیزهای دیگری که در عالم وجود دارد.» محمد تقی جعفری در کتاب زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام به تفصیل راجع به این دو دیدگاه صحبت کرده است. [6] به اجمال می توان گفت که دو نظریه در این خصوص وجود دارد که عبارت است از: نظریه ی ذهنی و نظریه ی بیرونی یا عینی. معتقدین به نظریه ی ذهنی مدعی اند زیبایی چیزی نیست که در عالم خارج وجود داشته باشد و بتوان آن را با شرایط و موازین معینی تعریف کرد، بلکه کیفیتی است که ذهن انسان در برابر بعضی محسوسات از خود ایجاد می کنند. به قول کروچه زیبایی یک فعالیت روحی صاحب حس است نه صفت شیء محسوس. دسته ی دیگر معتقدند زیبایی یکی از صفات عینی موجودات است و ذهن انسان به کمک قواعد و اصول معیّنی آن را درک می کند، همان طور که معلومات دیگر را هم برحسب قوانین مربوط به آنها درک می کند.[7]

انواع زیبایی

مرحوم مطهری زیبایی ها را به زیبایی های محسوس، معقول و معنوی تقسیم می کند و این نوع تقسیم بندی را از قرآن اخذ می کند. او به مصداق آیات شریفه ی 6 سوره ی نحل [8] ، آیه ی 7 سوره ی حجرات، زیبایی های طبیعی را به مثابه زیبایی های محسوس و ملکات اخلاقی (مانند صبر جمیل، عفو جمیل)، و هجرت زیبا را به عنوان زیبایی های معقول قلمداد کرده است. [9]

بعضی از اندیشمندان زیبایی ها را اولا منحصر به زیبایی های طبیعی و محسوس می دانند، ثانیا آنها را تابعی از غرایز انسانی تلقی کرده اند. مسلما این تلقی از زیبایی نمی تواند پاسخ گوی تمام کیفیاتی باشد که در انسان موجد احساسات زیبایی شناختی می شوند. زیبایی های سپیده دم، طلوع آفتاب، شفق، گل ها و غیره که موجد حظّ زیبایی شناسی می شوند ناشی از غریزه ی جنسی نیستند و فارغ از کنش های جنسی اند. مطهری بین زیبایی و خوب یک رابطه برقرار می کند و معتقد است «اساسا خوب در هر حس، زیبای آن حس است، خوب در چشم زیبایی در چشم است. خوب در گوش، زیبایی در گوش است. خوب در لامسه، زیبایی در لامسه است. خوب در ذائقه، زیبایی در ذائقه است و خوب در شامه، زیبایی در شامه است. [10]» در همین ارتباط می توان نتجه گرفت که مطهری، بر خلاف عده ای که درک زیبایی را منحصرا از طریق چشم و گوش میسر می دانند، تمامی حواس انسانی را مدرک نوع خاصی از زیبایی می داند. دست کشیدن روی یک سطح صاف و صیقلی مانند مرمر موجد حظّ زیبایی شناختی است. بنابراین دیدن و لمس کردن توأمان مجسمه ی داود، اثر میکل آنژ، چنان سطحی از درک زیبایی را متبادر می کند که دیدن صرف قادر به آن نیست.

در میان فلاسفه و اندیشمندان غربی افرادی یافت می شوند که به زیبایی های غیر محسوس نیز معتقدند. اما عمده ی تاریخ هنر اروپا پیرامون باز آفرینی زیبایی محسوس که همان زیبایی طبیعی باشد شکل گرفته است. [11] نظریه ی افلاطون و ارسطو که هنر را محاکات طبیعت می دانستند بر سراسر تاریخ هنر غرب سایه افکنده است. حتی به اعتقاد من هنر مدرن اروپا که از ربع آخر قرن 19 آغاز می شود و تقریبا تمام قرن 20 را پوشش می دهد علم رغم بعضی دیدگاه ها که آن را انقطاع در سیر تاریخی هنر غرب می دانند، بر دیدگاه های فلسفه ی هنر یونان و محاکات استوار است و هنری طبیعت گراست. [12]

در نگاه محسوس گرا، هنرمند در حد تکنسینی که هدفش انعکاس عالم خارجی و کپی برداری از آن است تنزل می یابد. در نظر افلاطون از آنجا که کل عالم محسوس سایه ای از حقیقت است و هنرمندان از عالم محسوس که خود سایه تقلید می کنند، کار هنرمند تقلید از تقلید است و از این رو فاقد ارزش ویژه است و بدین دلیل در آرمان شهر افلاطون هنرمندان جای ندارند. او هنرمندان را تا دروازه ی مدینه ی فاضله بدرقه می کند و آنها را اخراج می کند. به زعم افلاطون همه ی اشیاء مخلوق به یک معنا، تقلیدات صور نوعیه یا «صور» جاودان شان اند. چنین می نماید که افلاطون نقاشی ها و اشعار نمایشی و آوازها را به معنای دقیق تقلیدات می نامد، بدین معنی که آن ها صورت های محسوس اند. و از همین جاست که هنرها در مرتبه ی دوم دوری از حقیقت جای می گیرند- در پایین ترین مرتبه از مراتب چهار گانه ی شناخت (جمهوری، صص 509-500). افلاطون در کتاب دهم جمهوری می گوید که نقاشی تختخواب را تصویر می کند، نه چنان که تختخواب هست بلکه چنان که تختخواب در ظاهر می نماید و از این جاست که افلاطون نقاشان را در طایفه ی مقلدان قرار می دهد و آن ها را در زمره ی صنعت گران دروغینی می شمرد که صناعت اصیلی ندارند بلکه صناعت یا فوت و فنی دروغین دارند- مانند بزک هایی که سرخی سلامتی را به ما می بخشد نه خود سلامتی را. [13]

در نظر مرحوم مطهری منشاء تمام زیبایی ها- زیبایی های طبیعی یا زیبایی هایی که توسط انسان آفریده می شود و او آن را هنر می نامد- خداست و از این رو بر عکس فلاسفه ی که هنرمند را منعکس کننده ی صرف زیبایی ها ی طبیعت می دانستند شهید مطهری هنر را محصول و منعکس کننده ی درونیات و روح هنرمند می داند. اگر هنرمند درونی پاک و مطهر داشته باشد هنر او نیز پاک و مطهر خواهد بود. [14]

بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

زیبایی های معنوی

در کنار زیبایی های محسوس که ابزار شناخت و درک آن حواس است، استاد مطهری معتقد است یک سلسله زیبایی های غیر محسوس و معنوی نیز وجود دارد که مدرک آن قوه ی خیالیه ی انسان است- یعنی به صورت های ذهنی در انسان به وجود می آید که می توان آنها را احساس یا احساسات نام نهاد. اصولا مطهری بین حس (حواس) و احساس تفاوت قائل است. حس درک ناشی از ابزار مادی مانند گوش و چشم... است، اما احساسات درک ناشی از قوه ی خیالیه و دل است. مثلا مطهری به فصاحت و بلاغتی که در کلام شعرا مانند سعی وجود دارد اشاره دارد. به عقیده ی او تنها صنایع شعری سبب ایجاد زیبایی نمی شود، بلکه «معنای این الفاظ [نیز] هست که روح را به سوی خود جذب می کند.»

واقعیت این است که اگر صناعات کلامی و موسیقی مکنون در عبارت به تنهایی موجد زیبایی می شد، تمام اشعار و نثرها به سمت بی معنی بودن گرایش پیدا می کرد و برای شنونده تفاوتی نمی کرد که شعر یا قطعه ی ادبی زیبا دارای معنی و پیامی هم باشد. اتفاقا با مرور آثار بعضی شعرا، خاصه شعرای معاصر که کوشیده اند خود را از قرار دادهای دست و پاگیر شعر عروضی خلاص کنند، می بینم که زیبایی شعر آنها صرفا به دلیل صنایع کلامی مانند قافیه نیست، بلکه محتوای این آثار است که به سبب خیال انگیزی در مخاطب و سوق او به دنیای خیالی موجبات زیبایی را فراهم می کند. این نوع زیبایی که به اعتقاد بنده مرهون محتوا و خیال انگیزی آن است در آثار شعرایی چون سهراب سپهری فراوان دیده می شود. عبارت «صدای پای آب» به نثر نزدیکی بیشتری دارد تا شعر، اما نفوذ و زیبایی آن بسیاری از اشعار به سبک سنتی که بر صناعت کلامی استوار است بیشتر است.

من خدایی دارم که در این نزدیکی است لای آن شب بوهاست پای آن کاج بلند... همان طور که دیده می شود جادوی شعر سهراب تنها برگرفته از فنوی شعری نیست و محتوای آن که تصاویری خیال انگیز را می آفریند و قوه ی خیالیه را ارضاء می کند سبب زیبایی آن شده است. استاد مطهری از زیبایی قرآن و کلام حضرت امیر (ع) مثال می آورد که گذشته از فصاحت و موسیقی آن ها که سبب زیبایی شده، محتوای آن نیزی به شدت در ایجاد دخیل است. [15]

زیبایی های معقول

مطهری معتقد است:

«سلسله زیبایی هایی در اوج حس و قوه ی خیالیه ی انسان قرار دارند که تنها عقل انسان قادر به درک آنهاست. این زیبایی ها را زیبایی های معقول یا حسن عقلی می نامند. متکلمین شیعه و معتزله و فقهاء شیعه و آن گروه از فقهاء اهل تسنن که از نظر کلامی معتزله اند به حسن و قبح بعضی از کارها معتقدند و می گویند که اساسا کارهای بشر دو گونه است:

1.یک گونه از کارها فی حد ذاته زیبا است، جمیل و با عظمت است، جاذبه و کشش دارد و عشق و علاقه و حرکت ایجاد کرده و ستایش آفرین است.

2.گونه ی دیگر کارهای بشر طبیعی و عادی است و ستایش و تحسین ها را بر نمی انگیزد. [16]»

ایثار، راست گویی و افعالی از این دست زیباست و ابزار درک این نوع زیبایی ها عقل است. در این دیدگاه عقل در کنار حواس پنج گانه و قوه ی خیالیه قرار می گیرد و مدرک زیبایی است. بر اساس این منطق تصور ما از هنر و هنرمند نیز با آن تصوری که در فلسفه ی هنر اروپایی مطرح است تفاوت اساسی پیدا می کند. همان طور که خوب را مصادف و مقارن با زیبایی تلقی می کنیم، انسان خوب با فضائل به مثابه فاعل خوبی ها را نیز می توان یک هنرمند دانست. البته ریشه ی معنوی هنر (مأخوذ از هونره یا سونر) به معنای مرد خوب که در ادبیات اوستا وجود دارد دلالت بر تاریخی بودن این طرز تلقی از هنر می کند، که در این راستا بعضی از مهارت ها مانند کمان داری یا اسب سواری را به عنوان هنر کمان داری یا اسب سواری تلقی می کردند.[17] شاید به این دلیل باشد که گروهی، اخلاق را در مقوله جمال و زیبایی می آورند. این گروه معتقدند «باید حس زیبایی را در بشر پرورش داد. بشر اگر زیبایی مکارم اخلاق و اخلاق کریمانه را حس کند دروغ نمی گوید و خیانت نمی کند.[18] »

بعضی ها اصولا قائل به جدایی مقوله ی هنر و اخلاق اند و برخی رابطه ی مستحکمی بین آن دو ایجاد می کنند. از آنجا که فعل اخلاقی دارای تأثیراتی است که به رغم بعضی ها مشابه حس زیبا شناختی است، آنها اخلاق را از مقوله ی جمال و زیبایی می دانند. افلاطون از جمله فلاسفه ای است که غایت هنر را ارتقاء سطح اخلاقی جامعه می داند و از این طریق بین این دو مقوله ارتباط ایجاد می کند. او اخلاق را بر اساس زیبایی معنا کرده و بر این باور است که همان حس زیبا طلبی انسان را به عدالت خواهی کشانده است.

در نظر افلاطون پایه ی اخلاق بر عدالت قرار دارد، اخلاق مساوی با عدالت است و عدالت مساوی با زیبایی است. او در باب اخلاق می گوید: انسان در درون خودش که مجموعه ای از اندیشه ها، تمایلات، خواسته ها، اراده ها و تصمیم هاست تناسب را حفظ می کذد و روح خود را سالم نگه می دارد، و لذا انسان هایی قابل ستایش اند که تناسب، توازن و هماهنگی کامل میان عناصر روحی خود را رعایت کرده اند و روح شان را بالاترین درجه ی زیبایی است. [19]

افلاطون معتقد است فقط سه چیز ارزش دارد: عدالت، زیبایی و حقیقت؛ و مرجع این سه چیز را خیر می داند. او عدالت را به توازن و تناسب تعریف کرده است توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.[20] افلاطون عدالت را با عینک زیبایی می بیند. عدالت زیباست، چون منشاء توازن است و ایجاد زیبایی می کند، و بشر به دلیل همان حس زیبایی جویی است که عدالت خواه شده است. اگر انسان بخواهد انسان باشد باید احساس زیبایی را در خود تقویت کند.[21] افلاطون معتقد است روح انسان از طریق موسیقی تناسب و هماهنگی را می آموزد و حتی برای پذیرش عدالت آمادگی پیدا می کند.[22] شهید مطهری می نویسد: «همان طور که انسان وقتی لباسی زیبا می پوشد زیبا می شود، وقتی فعل زیبا هم از او صادر می شود زیبا می شود.[23]»

منشاء هنر

از نگاه شهید مطهری هنر منشاء الهی دارد و جنبشی است از سوی انسان تا بتواند درد هجران را کاهش دهد. او معتقد است منشاء عشق در هجران است، و هجران توأم با دردی است که جز با وصال معشوق پایان نمی گیرد. انسان درد خدا دارد و عاشق کمال مطلق است و این درد و عشق او را از درون به سوی حق می کشاند. واقعا رمز نافرجام جلوه کردن عشق های عرفانی در ادب فارسی و پایان یافتن آن با مرگ عاشق این است که نشان دهد وصل در این دنیا بین عاشق و معشوق اتفاق می افتد. عاشق انسان است و معشوق واقعی خداست که گاه در چهره ی لیلی و گاه در چهره ی شیرین ظاهر می شود. انسان در این خاکدان از وصل دور است و جز با مرگ و آزاد شدن جان از قفس بدن، این هجران پایان نمی پذیرد.

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بر کندم و تا ملک سلیمان بروم

مطهری می پرسد آیا سرچشمه ی شور هنری انسان را باید در این درد غربت و هجران جست و جو کرد. به تعبیر او کار هنری از ستایش فطری روح هنرمند در برابر حقیقت سرچشمه می گیرد و می کوشد جمال و کمال آن حقیقت را برابر درک خود متجلی کند. هنرمند مانند همه ی انسان ها چون جلوه ای از پرتو جمال و کمال الهی را دیده عاشق شده است:

از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا و آتش به همه عالم زد [24] آفرینش آثار هنری توسط انسان ستایشی است از این درک و ناله ای است عرفانی:

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرثیه دل دیوانه ی خویشم آنجا که زیبایی وجود دارد عشق و طلب هم وجود دارد و تجلی این عشق و طلب در آثار هنری است. «به عقیده ی فلاسفه ی الهی تمام حرکت هایی که در این عالم هست، حتی حرکت جوهریه که تمام قافله ی این عالم طبیعت را به صورت یک وجود واحد به جنبش در آورده، مولود عشق اند [25]»

هنرمند به اندازه ای که عارف به جمال و کمال الهی و قلبش لبریز از عشق او باشد هنرش ناب و الهی است. مطهری در این زمینه معتقد است: «ذوق هنری با عرفان تناسب بیشتری دارد و از این رو توفیق یافته اند تا مدعای خویش را به زبان هنر در میان عموم اشاعه دهند. [26]»

فرمالیسم و هنر برای هنر

یکی از مسائل مطروحه که از قرن هیجده و نوزده در فلسفه ی هنر مطرح شد موضوع هنر برای هنر و رابطه ی فرم و محتوا در هنر بود. [27] شاید این بحث از زمانی شکل تئوریک پیدا کرد دیدگاه های کانت راجع به هنر خود به خود به نوعی فرمالیسم منجر شد. [28] در هر صورت راجع به این مقوله که چیزی به نام فرم متنزع از محتوا یا چیزی تحت عنوان محتوای مستقل از فرم وجود دارد، و یا این که فرم و محتوی دارای اتحاد ذاتی هستند و کلا مسائل دیگری از این دست بحث های فراوانی وجود دارد که نمی توان در اینجا مطرح کرد. اما اجمالا در ارتباط با این قضیه، آنچه که می توان در آراء استاد مطهری سراغ گرفت این است که ایشان علی الاصول معتقدند فرضیه ی «هنر برای هنر» فرضیه ای غلط است. او می کوشد با مطرح کردن حافظ، هنرمند جاودانه ای که تردیدی در غنای هنری او نیست ولی عده ای او را متهم کرده اند که در پس اثر جاودانه اش هیچ گونه دغدغه ای نسبت به محتوا و پیامی که در ورای تکنیک و قواعد زیبا شناختی مستتر است ندارد و این روند به فرمالیسم یا پیدایش فرم ناب منجر می شود که غایت آن حظّ  زیبا شناختی صرف است تا انتقال پیام فرهنگی به مخاطب. این پدیده رویکردی مهم و جدید در عرصه ی هنر بود که از قرن هیجدهم با رواج قرن هیجده آثار هنری و به طور کلی هنر بر حسب کارکرد آن به عنوان وسیله ای برای تحصیل دانش یا تقویت و گفت ارزش اثر هنری را نباید صرفا برحسب اعتبار معرفتی یا اخلاقی و یا عملی آن مورد توجه قرار داد، بلکه خود پایندگی و استقلال است. وقتی ما اثر هنری را می ستاییم، ستایش ما به گوهر ذاتی اثر معطوف است. غایت هنر در درون اثر هنری است. کسانی چون کلایو بل (1964-1881) و کلمنت گرینبرگ (1909) درغرب این رهیافت را مبنای پژوهش خود قرار دارند. [29]

استاد مطهری گرچه یک بحث خالص هنری و فلسفی راجع به فرم را پیش نمی کشد اما از فحوای آموزه های ایشان می توان به درستی دریافت که او اصولا اصالت مطلق را برای فرم قائل نیست و فرم هنری را غایت خود فرم نمی داند، ضمن آن که در کنار فرم محتوا را نیز موجد زیبایی می داند. او با طرح حافظ به مثابه یک متفکر عمیق، یک کشاف و یک عارف الهی می کوشد رمز جاودانگی غزلیات او را نشان دهد. او با طرح غزلیاتی ناب از حافظ می کوشد اثبات کند محال است حافظ صرفا با تسلط بر تکنیک و صناعات شعری قادر باشد چنین غزلیاتی هنرمندانه خلق کند. [30] ایضا صاحب نظرانی مانند شفیعی کدکنی معتقدند رمز نفوذ و قوت زبان حافظ به دلیل موانست او با قرآن کریم، این منبع لایزال هنر و معرفت و فصاحت و بلاغت است- در صورتی که قرآن کریم کتاب شعر نیست. تکنیکی که فاقد محتوایی عمیق باشد چیزی جز یک ساخته ی مکانیکی نخواهد بود. به قول یکی از اندیشمندان آن دسته از رمان های اروپایی که مستظهر به فلسفه ی عمیقی بوده اند ماندگار شده اند و رمان های فاقد فکر عمیق، علی رغم تکنیک ویژه ی آنها، صرفا به عنوان آثار فرمالیستی هویّت یافته و در نهایت فراموش شده اند.

چنانچه به فرمالیسم یا شکل گرایی عمیقا بیندیشیم این نتیجه عاید خواهد شد که چیزی به نام فرمالیسم نمی تواند منطقا و عقلا وجود داشته باشد. «در فلسفه هیچ شکل فکری بدون محتوا و هیچ محتوایی بدون شکل وجود ندارد. در واقع محتوا و شکل در وحدت دیالتیکی با یکدیگر قرار دارند، و در تأثیر و تأثرند. از یک سو هر شکلی بر محتوا تأثیر می گذارد. شکل فقط از یک محتوای خاص و نه از هر نیروی خارجی تغذیه می کند. در واقع شکل به محتوا سازمانی فعال و مشخص می دهد. [31]

هیچ تکنیکی را در هنر نمی توان یافت که فاقد پایگاه فرهنگی و فلسفی بوده و با محتوای خاصی تناسب ویژه نداشته باشد. همان طور که زبان متناسب با شرایط اقلیمی، روحیه و روان شناسی جمعی، سرگذشت و تاریخ قومی و عوامل دیگر به وجود می آید همان طور تکنیک و قالب های بیانی در هنر نیز عطف به زیر ساخت های فرهنگی به وجود می آید. رمز تنوع زبان ها این است که زمینه های فرهنگی- اجتماعی که زبان در آن تکوین یافته متفاوت بوده است و ایضا رمز تنوع مکاتب هنری (هنر شرقی، غربی، تکنیکی و ظرفیت های زیبا شناختی و قالب های بیانی آنها ریشه در زمینه های فرهنگی متفاوت و متنوع داشته است. بنابراین مقوله ی هنر برای هنر فاقد ارزش یک نظریه ی فلسفی است. به تحقیق فرمالیستی ترین آثار به وجود آمده که عمدتا متعلق به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 است نمی توانند ادعا کنند که صرفا تکنیک خالص اند و فارغ و منتزع از محتوایند. لذا به دلیل وجود رابطه ی دیالتیکی فرم و محتوا، فرمالیستی ترین آثار فرم خالص نیستند و نه دلالت بر فرم، بلکه دلالت بر محتوای خاصی دارند. [32]

پی نوشت ها[1]- اصولا هنر ایرانی از بدو شکل گیری- به عنوان هنر ملی در دربار فخامنشیان- تا دوران مشروطیت، هنری درباری تلقی می شود و تحلیل آن بدون در نظر گرفتن مؤلفه های قدرت و سیاست ما را به بی راهه می برد.

[2]- Alger, H. Religion and the state in Iran, University of Berkley (1969).

[3]-تاجدینی، علی اهتزاز روح، تهران، حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.

[4]- همان.

[5]-بندتو کروچه کلیات زیبا شناسی، ترجمه ی فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1339.

[6]-جعفری، محمد تقی. هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام

[7]-روحانی، فؤاد. مقدمه ی کتاب کلیات زیبا شناسی کروچه

[8]- و لکم فیهما جمال حین تریحون و حین ترحون

[9]- نشریه ی حوزه، شماره 52، ص 80

[10]- مطهری، فلسفه ی اخلاق.

[11]- جعفری، محمد تقی. هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام

[12]- Norbcr Lynton. The story of modern art, Phaidon Press,1990

[13]- بیردزلی

[14]- رشد جوان، سال 1، شماره 2

[15]-مطهری، آشنایی با قرآن- فلسفه ی اخلاق

[16]- مطهری، فلسفه ی اخلاق.

[17]- رجوع کنید به مددپور

[18]- مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام

[19]- مطهری، فلسفه اخلاق ص 65

[20]- مطهری، حکمت عملی ص 28

[21]- مطهری، گفتارهای معنوی ص 223

[22]- حسین سلیمانی، فلسفه هنر و جایگاه هنرمند در جامعه/ نامه فرهنگ شماره 1382/ 50)

[23]- مطهری، تعلیم و تعلم در اسلام

[24]- حافظ

[25]- مطهری فلسفه اخلاق ص 57

[26]- تاجدینی، اهتزاز روح ص 185

[27]- رک رضا سید حسینی مکتب های ادبی انتشارات نیل

[28]- رک.

[29]- محمد ضمیران، هنر و زیبایی، نشر کانون 1377)

[30]- مطهری، تماشاگه راز

[31]- هانس هانیتس هولتس، نظیه فلسفی هنرهای تجسمی 97 ج 1996 نقل قول از محمود عبادیان

[32]- برای عمیق تر شدن در این مقوله ر.ک: دیدگاه های کانت در نقد نیروی قضاوت. در ضمن ر.ک: مقاله ی دیالکتیک فرم و محتوای مذهبی در تلویزیون، نشریه ی پژوهش صدا و سیما، اثر نگارنده.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است