در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: www.bashgah.net، محبوبی آرانی، حمیدرضا ؛مسأله ی شر یکی از مهم ترین مسائلی است که ذهن و جان اندیشمندان دینی و متألهان را به خود مشغول داشته است چرا که از دیرباز هم ملحدان همواره در انکار خداوند بدان متوسل شده اند و هم مؤمنان در پی فهم چیستی و چرایی آن خود را رنجه داشته اند. به همین دلیل نیز فیلسوفان و متکلمان اسلامی از همان ابتدا کوشیده اند تا بر اساس مبانی عقلانی، فلسفی و وحیانی خود تبیین و توجیهی برای آن فراهم آورند. در دوران معاصر مرحوم مطهری به طور خاص کوشیده اند تا از موضع یک فیلسوف مسلمان و با توجه به آرای اسلاف فیلسوف خود این مسأله را بررسی کنند. در این مقاله به اختصار به بیان بخشی از تلاش ایشان در فروگشودن گره این مسأله می پردازیم.

 

در نظر برخی از اندیشمندان در فلسفه یِ دین، نه تنها براهین اثبات وجود خداوند اعتبار قطعی و تردیدناپذیری بر وجود خداوند به ارمغان نمی آورند، بلکه می توان حتی پیشتر رفته و بر عدم وجود خدا، و به عبارتی دیگر وجودِ تناقض و ناسازگاریِ میان گزاره هایی دینیِ مومنان، دلیل آورد. مهمترین و برجسته ترین این گونه دلایل، به نظر بسیاری از این اندیشمندان، استدلالهایِ مبتنی بر مسأله یِ شر، و وجود شرور در عالم است. (1)

 

مسأله یِ شر، بسی پیش از آن که به عنوان مسأله ای فلسفی مطرح شود، به صورت های گوناگون، فکر و روان آدمی را آزرده است. از قدیمی ترین متون دینی در این زمینه، ماجرای ایوب در عهد عتیق است، که پس از آن همه رنج و بیماری و گرفتاری که جسم و خانواده و اموال او را، در حالی که هیچ یک را گناهی نبود، نابود گرداند، تنها پاسخی که برای مسأله، پس از آن همه گله و شکایت های تند یافت، پناه بردن به نوعی تسلیم و رضای الهی بود_ رضا به داد. ایوب دریافت که حکمت خداوندی ورای قدرت فهم آدمی است و چون و چرا کردن در خصوص آنچه به نظر آدمی شر و رنج می رسد و در نهایت نزد خداوند بی گمان خیر و حکیمانه است، کاملاً بی مورد است. در واقع کتاب ایوب نشان دهنده یِ نوعی طفره از کوشش برای یافتن پاسخی عقلانی به این سؤال است. در قران کریم نیز آنچه، از زبان ایوب، مسببِ بلاها و مصیبت های وارده بر ایوب دانسته شده، چیزی جز شیطان نیست. اما قران کریم ذکری از آن به میان نمی آورد که ایوب در پی پاسخ به چون و چرایی از رنج و شروری که امان او را بریده بودند، هیچ خود را رنجه کرده باشد. داستان چند آیه ای ایوب در قران با ستایش و مدح ایوب پایان می یابد _ انا وجدناه صابراً نعم العبد انه اواب. (2)

 

اما فیلسوفان متأله بدین حد راضی نشده، و کوشیده اند برای مسأله یِ شر پاسخی در خور عقل پیدا کنند. از دیگر سو نیز فیلسوفان ملحد، آنگونه که گفتیم، این مسأله را مبنایی برای انکار وجود خداوند قرار داده اند. به نظر مرحوم مطهری، این مسأله یکی از مهم ترین موضوعات در الهیات است و از آن مواردی است که در آن برخورد شدیدی میان فلسفه ی قدیم و فلسفه ی جدید وجود دارد، بدین معنا که نحوه ی مواجهه و راهی که هر کدام از این فلسفه ها رفته اند یکسره متفاوت و حتی متباین و مغایر با یکدیگر است. (3) به همین دلیل ایشان در آثار گوناگون خود، از جمله در شرح الهیات شفا و کتاب مستقلی با نام عدل الهی، کوشیده اند تا به تقریر دقیق و منسجم آراء فیلسوفان اسلامی درباره ی این موضوع بپردازند و گره از کار فروبسته ی آن بگشایند. در این مقاله کوشیده شده است تا به بیان تفسیر ایشان از موضع فیلسوفان اسلامی در مواجهه با این مسأله پرداخته شود.

 

طرح مسأله 

از جمله مسایلی که در الهیات و فلسفه مطرح است، این است که شرور چگونه متعلق قضای الهی واقع می شوند؟ امر دایر است میان این که بگوییم شرور متعلق قضای الهی نیستند، که در این صورت ناچاریم در عالم هستی به اموری قایل شویم که این امور فعل واجب تعالی نیستند، و از دایره یِ قضا و قدر الهی خارجند [یعنی ثنویت و عدم توحید در مبدأیت وجود که به هیچ وجه مورد قبول اسلام و حکمای اسلامی نیست]. طبق مبانی فلسفه یِ اسلامی این شق باطل است، چرا که هر شری در عالم یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود. در صورتی که واجب الوجود باشد، در این صورت تعداد واجب الوجود در عالم به بیش از یکی رسیده، و این بر طبق براهین بر یگانگی مبدأ وجود، امری محال است و بر خلاف توحید خداوند. در صورتی که ممکن الوجود باشد، یا باید متعلق و معلول خداوند باشد، یا متعلق و معلول موجودی دیگر، که آن موجود نیز در هر حال نمی تواند مستند به ذات خداوند نباشد. اما مسأله اینجا مطرح می شود که اگر شرور و بدی ها در عالم استناد به ذات خداوند دارند، چگونه می توان معلولیت آنها را با حکمت بالغه یِ الهی سازگار دانست. (4) به عبارت دیگر اگر عدل و حکمت هر دو از صفات خدا هستند، چگونه می توان وجود شرور را با این دو صفت الهی در سازگاری دانست. اگر خداوند حکیم است و نظام عالمِ وجود، نظام احسن و اصلحی است که نیکوتر از آن ممکن نبوده، چگونه می توان وجود کاستی ها، مرگ ها، تفاوت ها و این دست امور ناخوشایند را تبیین کرد. این مسأله یک از مسایل فوق العاده مهم در فلسفه و الهیات است که کمتر فیلسوفی پیدا می شود که بدان مسأله توجهی نکرده باشد، و از آن مواردی است که میان فلسفه یِ قدیم و جدید برخورد بسیار شدیدی به چشم می خورد.

 

به نظر مرحوم مطهری، برای مواجه با مسأله یِ شرور لازم است، نخست در معنای حکمت الهی و سپس در معنی شر دقت کنیم. (5)

 

معنای حکمت 

در تعریفِ فیلسوفانِ اسلامی از حکمت (6) بالغه یِ خداوند، یا به تعبیر رایج ترِ نزد آنها، عنایت، سه معنا حضور دارد: 1) علم خداوند به نظام خیر، 2) علت بودن خداوند برای نظامِ خیر 3) راضی بودن حق تعالی به نظام خیر.

 

اما این تعریف به نظر ایشان کافی نیست و لازم است تا با تحلیل معنای حکمت در انسان، و تنزیه آن، معنای حکمت در خداوند را بهتر دریابیم. در واقع نکته این جاست که نزد فیلسوفان اسلامی، پیش از حمل هر صفتِ کمالی بر خدواند، لازم است با مشخص ساختنِ جهاتِ نقصی آن صفت در ممکنات، آن را از شائبه یِ هرگونه نقص و عیبی منزه سازیم و سپس به عنوان یک صفت کمالی به خداوند نسبت دهیم. به نظر مرحوم مطهری، مشکلِ فیلسوفان غربی نیز در فهم معنای حکمت، که هم آنها را با مسأله یِ شر و هم اشکالات دیوید هیوم در خصوص برهان نظم مواجه ساخته، به همین عدم تمایزگذاری آنها میان دو معنای حکمت، حکمت در انسان و حکمت در خداوند برمی گردد.

 

حکیم بودن در انسان به معنای آن است که در انتخاب مقصد، بهترین مقاصد و اشرف مقاصد و افضل غایات را انتخاب کند و برای رسیدن به آن افضل غایات و اشرف مقاصد، متقن ترین راه ها و بهترین وسیله ها را برگزیند. بدین ترتیب در معنای حکمت، هم عنصر علم وارد شده، و هم عنصر عمل. برداشت فلاسفه یِ غرب از حکمت خداوند همین معنا بوده است. بدین صورت که وقتی خداوند خواست عالم را خلق کند، از خلق عالم مقصدی داشته است. به عبارت دیگر خلقت عالم برای رسیدن به یک مقصدی است، بنابرای در خلقت انسان و هر موجود دیگری، می بایست مقصدی یا مقصدهایی در کار باشد، و الا خداوند حکیم نیست. (7)

 

اما حکمت، بدان معنای صحیح آن، که به نظر استاد حتی در مخیله یِ غربیان هم خطور نمی کرده است، مبتنی بر تمایزی است که فیلسوفان اسلامی میان فاعل بالاراده و فاعل بالقصد می نهند. قصد یعنی اراده ای که از یک انگیزه و داعی ای ناشی شده، و آن انگیزه غیر از فاعل است. در واقع هر فاعل بالقصدی، مفعول امر دیگر است، یعنی تحتِ تأثیر و تحت جبر یک شیء دیگر، یعنی غایت، است. خداوند بدین معنا فاعل نیست، چرا که فاعلیت بالقصد مستلزم نقص در فاعل است. دلیل فیلسوفان اسلامی بر این گفته، اصلی است در فلسفه یِ اسلامی، که حتی موجبات تکفیر برخی از آنها را نیز فراهم آورده، یعنی این اصل که، العالی لا یلتفت الی السافل. (8) بنا بر این قاعده، سافل هیچ گاه نمی تواند مقصد عالی باشد، و لذا نمی توان گفت که خداوند در آفریدن جهان، یا هرگونه فعلی که از او صادر می شود، غرض و قصدی مادون ذات خودش، داشته باشد. اما اگر علو ذات حق تعالی اقتضا می کند که سافل، یعنی مخلوقات و ممکنات، مقصد برای آن واقع نشوند، در این صورت چگونه می توان خلقت نظام متقن و حکیمانه یِ آفرینش را توضیح داد.

به نظر فیلسوفان مسلمان، حکمت در خداوند مستلزم به غایت رساندن موجودات است، و نه غایتی در نظر گرفتن برای ذات خود. چرا که خداوند غنی علی الاطلاق است، و لذا هیچ غایتی را دنبال نمی کند. بدین معنا خدای حکیم، یعنی خدایی که بهترین وضع را برای رسیدن اشیاء به مقاصدشان، که همان کمالات آنهاست، انتخاب می کند. در این صورت حکیم، خود ذی الغایت و بنابراین فاعل بالقصد نیست، بلکه بر عکس

اذ مقتضی الحکمه و العنایه ایصال کل ممکن لغایه

زیرا مقتضای حکمت و عنایت پروردگار این است که هر ممکن الوجودی را به غایت و کمال خود برساند (9)

با این تعبیر نظام هستی یعنی نظام رساندنِ اشیا به غایات خود، و نظام رساندنِ عاشقها به معشوقها، که در نهایت معشوق نهایی همه خداوند است. (10) هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. (حدید، 3).

 

از سوی دیگر می توان با تحلیل و بررسیِ مناقشه یِ میان متکلمان به همین تعریف از حکمت رسید. متکلمان در بیان معنای حکمت خداوندی، آن را از صفات فعل دانسته، و به صورتی ساده تر تعریف کرده اند. آنها فعل حکیمانه را، فعلی دانستند که معلل به غرض است و برای غرض و قصد خاصی صورت می گیرد و از این رو از فعل عبث و لاغی متمایز است. بر همین اساس، عده ای از متکلمان (معتزله) در بیان معنای ِِ حکیم بودن خداوند اظهار داشتند: فعل الله معلل به غرض است. در حالی که گروهی دیگر (اشاعره) در برابر آنها علو ذات حق تعالی را از معلل به غرض بودن بری می دانستند. هر دوی این گروه نیز به آیه یِ شریفه یِ (( لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون، انبیا 23)) [در آنچه (خدا) انجام می دهد چون و چرا راه ندارد، و(لی)آنان سوال خواهند شد] (11) استناد می جویند. به نظر اشاعره این آیه دلالت دارد بر اینکه سوال پرسیدن از فعل خداوند نادرست است، و لذا نمی توان پرسید که فعلی به چه غایت و دلیلی (سوال از لم اثباتی) صورت گرفته است؟ بر خلاف آنها به نظر معتزله، این آیه دلالت دارد بر این که خداوند فعل بی غرض و مصلحت ندارد و لذا اساساً نمی توان بر افعال او سؤالی وارد دانست. چون سؤال همیشه از وجه مصلحت و حکمت است، و خداوند فعل خالی از مصلحت ندارد تا جای سؤال بر آن باشد. برای غیر خداوند کار عبث و بیهوده امکان فرض دارد و از این رو جای سؤال در افعال آنها هست. در کار خداوند عبث تصور ندارد و همه یِ کارهای او مبنی بر وجه مصلحت است و از این جهت طبق آیه یِ شریفه از آن سؤال نمی شود. لذا در نظر معتزله سؤالِ مطرح در آیه سؤال اعتراضی است و نه سؤال تفهیمی.

 

طبق تفسیر اشاعره این آیه ناظر به مسأله یِ عدل، نه حکمت، الهی، نیز هست. بدین معنا که، هر گونه تصرفی که خداوند در عالم و مخلوقات بکند، جای سؤال به معنای اعتراض بر آن نیست. البته نه اعتراض به کار لغوی که نمی بایست صورت می گرفت، بلکه اعتراض به کاری که از حد و حریم خود تجاوز کرده و به ظلم بدل شده باشد. بر این مبنا، در نظر اشاعره از یک سو نمی توان افعال الهی را مبتنی بر حکمت دانست، و معلل به اغراض، و از سوی دیگر چون خداوند مالک علی الاطلاقِ همه یِ عالم هستی است، هر فعلی که انجام دهد عین عدل است. از این رو، مسأله یِ شر هیچ وجهی نمی یابد تا برای پاسخ آن کوشید.

 

به نظر مرحوم مطهری اما، از یک سو، اگر همین تعریفِ متکلمین را بشکافیم در نهایتِ امر مجبوریم تعریف حکما را قبول کنیم. به نظر حکما، آنگونه که استاد تقریر کرده اند، صرف معلل به غرض بودنِ فعل برای حکیمانه بودن آن کافی نیست، برای اینکه ممکن است فعل معلل به غرض باشد در حالی که غرضها متفاوت است؛ بدین صورت که گاه فرد میان چند غرض متفاوت قرار می گیرد، در این صورت اگر فرد غرض و مصلحت بزرگتر را رها کرد و غرض و مصلحت کم اهمیت تر از آن را برگزید، نمی توان فعل او را حکیمانه دانست، اگر چه فعل او، چون دارای غرض است، عبث هم نیست. بنابراین یک فعل وقتی حکیمانه است که غرض آن بهترین غرض و بهترین مصلحت های ممکن باشد. در این صورت وصف ”افضل“ غرض وارد در تعریف متکلمین می شود.

 

اما به این افضل غرض هم باید از بهترین و متقن ترین طریق ها دست یافت. طبیعی است فردی که برای رسیدن به افضل غرض دورترین و نامتقن ترین راه ها را برگزیده است، نمی توان فعل او را حکیمانه دانست. با این تحلیل باز برمی گردیم به تعریف حکما مبنی بر این که حکمت عبارت است از علم به افضل امور و اراده یِ آن و انجام همان افضل.

 

از سوی دیگر نیز، با در نظر گرفتنِِ تفکیکی که حکما میان غرض فعل و غرض فاعل قایل شده اند، می توان برای تعارض موجود میان دو دیدگاه اشاعره و معتزله راه حلی یافت. در نظر حکما، گاه سؤال ما از غرض فاعل است، بدین معنا که می پرسیم که چرا فاعلی خاص فعلی را انجام می دهد، و غرض و قصد او از انجام آن فعل رسیدن به چه کمالی است. در این معنا حق با اشاعره است و نمی توان برای ذات خداوند غرض در نظر گرفت. خداوند با انجام فعل های خود قصد رسیدن به هیچ غرضی را ندارد. در عین حال، به نظر فلاسفه یِ اسلامی خداوند در افعال خود غرض و قصد دارد، بدین معنا که فعل او و نه فاعل دارای غرض است. معنای غرض داشتن فعل آن است که خود فعل حقیقتی است که خود آن حقیقت جویایِ غرض است. آنچه که فعل خداست و آنچه که او ایجاد می کند چیزی است که خود آن چیز غرض دارد و به سوی غرض می شتابد. این ”به سوی غرضی بودن“ مقوم ذات فعل حق تعالی است.

 

کیفیت دخول شرور در قضای الهی 

شر در برابر خیر است و با توجه به موارد استعمال این واژه می توان تعریف زیر را از خیر و شر به دست داد: خیر آن چیزی که عقل وجودش بر عدمش ترجیح می دهد، و مقتضای حکمت است، و شر آنچه که عقل عدمش را بر وجودش ترجیح می دهد، بر خلاف حکمت و عدل است.

 

به نظر حکما اگر شرور را تحلیل کنیم، درمی یابیم که شرور یا همه خود عدم و عدمی هستند، یا اینکه یک سلسله امور وجودی هستند که خودشان عدم و یا عدمی نیستند، و شریت آنها نیز به اعتبار وجود نفسی شان نیست، بلکه به اعتبار وجود نسبی و اضافی شان به عدمی منتهی می شوند که آن عدم شر است، مانند شریت موجودات موذی نسبت به انسان. اتصاف این گونه امور به شریت از آن روست که منشأ عدم و شر بالذاتی در موجودی دیگر می شوند. اعم از آنکه سبب مواصل باشند و یا سبب مباین. در هر صورت، در تحلیل نهایی همه یِ این انواع شرور به نحوی به عدم منتهی می شوند. بنابراین تحلیل، اساساً درست نیست که هستیها و موجودات را به دو دسته یِ خیر و شر تقسیم کنیم، به این معنا که شرور یک سلسله هستیهایی باشند در مقابلِ سلسله یِ دیگری از هستیها که خیر اند. بلکه شرور اساساً هستی نیستند، بلکه شرور یا یک سلسله ناهستی هایند یا یک سلسله هستی ها که آن هستی ها وجودشان از نظر خودشان (یعنی وجود نفسی آنها) و از نظر بسیاری امور دیگر خیر است، و لی از نظر بعضی امور و نسبت به بعضی از امور که منشأ عدم در آنها می شوند شر تلقی می گردند.

 

بدین ترتیب می توان گفت که وجود از آن جهت که وجود است خیر مطلق و عدم از آن جهت که عدم است، البته اگر توأم با یک استعداد و قابلیت شود _به تعبیر حکما عدمِ ملکه_ شر مطلق است. البته نه بدین معنا که عدم مطلق و نیستی محض شر است، چرا که عدم مطلق اساساً خارجیت ندارد تا منسوب به شریت و یا خیریت شود. به تعبیر حکما از معدوم مطلق هیچ خبری نمی توان داد. آنچه شر است همواره عدم چیزی است. به عبارت دیگر شر عدم مضاف (در برابر عدم مطلق) است، مثلاً عدمِ علم، یا عدم بینایی. (البته هر عدم مضافی هم شر نیست، بلکه عدم مضافی که عدم ملکه باشد، شر است. به عبارت دیگر عدم مضافی شر است که مضاف الیه آن شأنیت وجود داشته باشد ولی فعلیت وجود نداشته باشد. هنگامی که مضاف الیه عدمِ بینایی دیوار است، چون دیوار اساساً شأنیت و استعدادِ بینایی را ندارد، این عدم مضاف شر تلقی نمی شود، در حالی که اگر همین عدمِ بینایی را به انسان نابینا نسبت دهیم، چون انسان شأنیت بینایی را دارد، در نظر ما این عدم مضاف شر تلقی می شود.) با این تفسیر این قسم شرور را می توان شر مطلق یا بالذات خواند_ البته به معنایی که گفته شد. بدین ترتیب ما آنچه را که استعداد و امکان وجود دارد ولی به نحوی از انحا وجود پیدا نکرده است و یا وجود پیدا کرده و بعد معدوم شده است، شر می نامیم.

 

از سوی دیگر، اگر اشیا را نه به طور فی نفسه، بلکه بر حسب ارتباطشان با یکدیگر در نظر بگیریم، برخی اشیا برای اشیا دیگر خیر یا شر هستند، که در این صورت شر یا خیر نسبی مطرح می شود. به عبارت دیگر، شری که وجودی است، شریت آن اضافی و یا نسبی است یعنی نسبت به یک شیء معین شر است نه نسبت به خودش و نه نسبت به همه چیز و نه نسبت به کل نظام عالم. این گونه شرور در واقع وجوداتی هستند که تنها در نظر برخی از موجودات دیگر شر تلقی می شوند. به تعبیر فلسفی می توان دو وجود برای اشیاء اعتبار کرد: یکی وجود فی نفسه و دیگری وجود اضافی یا لغیره. این وجود دومی که در واقع امری اعتباری است ممکن است خیر یا شر نسبی باشد. البته باید توجه داشت که وجود واقعی همان وجود فی نفسه است. به این معنا که علتی که جعل وجود می کند، وجود فی نفسه را جعل می کند که لازمه یِ قهری این وجود فی نفسه وجود اضافی هم هست، هر چند این وجود اضافی به جعلی جدا از وجود فی نفسه نیاز ندارد. از این رو فاعل و علت وجود شی، خیر را جعل و ایجاد می کند.

 

بدین ترتیب با گفتن این که وجود مطلقاً خیر است و عدم، شر است، پاسخ قایلین به ثنویت در مبدأ وجود داده می شود. زیرا اشیاء و موجودات در واقع دو دسته و دو صنف نیستند: صنف خوب ها و صنفِ بدها تا برای هر یک فاعلی جداگانه، فاعلی خیرخواه و فاعلی شرور در نظر گرفت. بدها و شرور یا نیستی هایند که در صنف موجودات قرار نمی گیرند و لذا نیاز به جاعل و فاعل وجود ندارند و یا آن که هستی هایی هستند که از آن جهت که هستند بد نیستند بلکه خوبند و فاعل آنها همان فاعل خیرات است، و تنها از آن جهت بد و شر هستند که منشاء نیستی و بدی در دیگر موجودات می شوند، یعنی به حسب وجود نسبی و قیاسی بد هستند و بدیهی است چون وجود نسبی و قیاسی وجود بالعرض است و نه وجود بالذات، لهذا اعتباری است و نیاز به فاعل و جاعل ندارد. (12)

 

اما این جواب منکرین حکمت بالغه و نظام احسن را راضی نمی سازد، چرا که توضیحات تا کنون ما تنها می تواند در برابر ثنوین، یعنی قائلین به دو مبدأ وجودی برای عالم یکی مبدأ خیرات و دیگری مبدأ شرور، کافی باشد. اگر شرور، اعدام و نیستی ها بیشتر نیستند، لذا اساساً فرض وجود مبدأ وجودی مستقلی برای آنها وجهی ندارد. اما منکرین حکمت بالغه ی ضمن پذیرفتن جنبه ی عدمی شرور و اعتراف به اینکه در عالم شرور و بدیها از نیستیها برمی خیزند، این پرسش را مطرح می سازند که چرا عالم طوری آفریده نشده که به جایِ نیستیها، هستیها و به جای فقدانات، کمالات باشد؟ در اینجا اشکال این نیست که بدی ها چون وجودی مستقل دارند پس مبدأ آنها باید وجودی مستقل از مبدأ خیرات باشد، بلکه اشکال این است که چرا خداوند خلأ حاصل از نیستیها را با خلقت و آفرینش خوبیها پر نکرد؟ پس اشکال در آفریدنِ بدیها نیست که گفته شود عدمی هستند، اشکال در نیافریدن خوبیها به جای این بدیهاست: چرا به جای مرگ حیاتِ دایم و به جای فقر و ناتوانی، ثروت و قوت، و به جای زشتی، زیبایی و به جای مصیبتها و رنجها و دردها، خوشیها و لذتها و نیافریده شده است؟ بدیهی است که عدمی بودن شرور برای پاسخ به این شبه کافی نیست.

 

معمولاً کسانی که درباره یِ شرور جهان به چشم خرده گیری می نگرند، در نظر نمی گیرند که اگر جهان خالی از شرور می شد، به چه صورت در می آمد. برای فهم این مطلب ضروری است که آنچه به شرور معروف است را از دو نظر مورد بحث و بررسی قرار دهیم:

 

1)شرور در نظام کل جهان چه موقعیتی دارند؟ 

2)ارزش شرور از نظر خود آنها چیست؟ 

به عبارت دیگر نخست باید پرسید شرور را می توان از جهان حذف کرد، یعنی آیا جهان منهای شرور ممکن است یا اساساً وجود چنین جهانی غیرممکن است و شر و خیر جهان بدون یکدیگر ایجاد نمی شوند؟ به عبارت دیگر نخست باید موقعیت شرور را در نظام کلی عالم مورد بررسی قرار دارد، و دریافت که آیا در نظام کلی عالم، می توان تصور انفکاک و جدایی خیرات و شرور را از یکدیگر داشت؟ سپس بحث کرد که آیا شرور فقط زیانبارند و یا به راستی آثار و فواید مثبتی، که بر آثار منفی شان می چربد، نیز دارند؟ به عبارت دیگر هر شری خیری به دنبال دارد که وجود این خیر دومی، آن شر اولی را خیر و لازم می گرداند؟

 

در خصوص این پرسشها باید گفت که طبق تبیین ارائه شده از شرور به عنوان اموری نسبی و در واقع عدمی، می توان دریافت که خیرات جهان از شرور آن غیر قابل انفکاکند. چرا که شر به نقصانِ قابلیت قابل بازمی گردد و نه کاستی و نقصانی از سویِ فاعلیت فاعل. آنچه از این شرورِ عدمی هم که به قابلیت قابل مربوط نیست، در پیوند با اختیار و مسئولیت انسانی است، و لذا جزیی از نظام احسن تکوین و جدایی ناپذیر از آن. شروری هم که وجودی اند، در وجود فی نفسه یِ خود خیرند و در وجود لغیره، یعنی وجودشان در اضافه و نسبتی با ما شرند، و لذا اینجا هم شر از خیر تفکیک ناپذیر است. به عبارت دیگر آن جنبه یِ نسبی برخی اشیا که به لحاظ آن نسبت به برخی اشیایِ دیگر شر هستند، از وجود نفسی آنها قابل انفکاک نبوده، و تنها در صورت عدم وجود نفسی آن امور، منشأ شر بودن آنها نیز از میان می رود. اما در این صورت نیز، یعنی در صورت نبود موجوداتی که منشأ شر برای برخی موجودات دیگر هستند، خیراتی که ملازم آن موجودات هستند نیز برجا نمی ماند. به عبارت دیگر در این جهان خیرات و شرور با یکدیگر تلازم دارند و به هیچ وجه از یکدیگر منفک نمی شوند. به ادعای حکما، نه تنها شرور ملازم با یک سلسله خیرات قبلی هستند، و وجودشان مقارن و بلکه به یک اعتبار معلول و تابع قهری آن خیرات است، خود این شرور هم شرط وجود یک سلسله خیرات دیگر هستند. به این معنا که تا این شرور نباشند، آن خیرات دیگر نیز متحقق نمی شوند، و بنابراین بر شرور یک سلسله خیرات و مصالح مترتب می شود.

 

فلاسفه منشاء این تلازم را عدم قابلیت ماده برای پذیرش کمال خاص یا قابلیت ماده برای تضاد می دانند. حکما می گویند که تمام شرور از ماده برمی خیزند. ماده در اصطلاح حکما هیولای اولی است که قوه یِ صرف و ماده یِ محض است. اگر آنچه در این عالم وجود داشت، همه فعلیت محض می بود و هر موجودی هرچه را که می توانست داشته باشد، بالفعل می داشت و دیگر بالقوه نمی توانست چیزی را بپذیرد، در این صورت هیچ شری هم در عالم وجود راه نمی یافت، چرا که اثر پذیری در عالم ماده نبود. اگر اثرپذیری در عالم نباشد، هیچ چیز برای هیچ چیز شر نخواهد بود، یعنی همه یِ موجودات اگر برای یکدیگر خیر نباشند، لااقل شر هم نخواهند بود، چون انفعال و اثرپذیری نیست و هیچ موجودی نمی تواند به هیچ موجود دیگری ضرری برساند. اما لازمه یِ این مطلب آن است که وقتی انفعال و اثرپذیری نباشد، آن وقت باب خیرات هم، در کنار شرور، مسدود شود. به بیان دیگر، اگر قوه و استعداد در عالم نبود و عالم ما یک حالت یکنواختِ دائمی را داشت، دیگر تغییر و تحول و تکامل و تجدد و آمدن شیء جدید در کار نبود و عالم همواره به همین حالت می ماند.

 

خصلت اساسی ماده، یعنی قابلیت تکامل و دگرگونی، مبتنی و ناشی از تضاد است. این خصلت هم به هیچ وجه از ماده تفکیک نمی پذیرد، چرا که مرتبه یِ وجودی ماده، که نازلترین مراتب وجود درعالم هستی است به ناچار با فقدان و کاستی هایی همراه است. بر این اساس اگر در عالم ماده تضاد نمی بود هرگز تنوع و تکامل رخ نمی داد و عالم هر لحظه نقشی تازه بازی نمی کرد. این قابلیت ماده برای پذیرش صورتهای گوناگون و تضاد صور با یکدیگر، هم عامل تخریب است و هم عامل ساختن، هم عامل از بین بردن است و هم عامل ایجاد کردن. تخریب گذشته و ساختن آینده، بردن صورتها نقشهای کهنه، آوردن نقشهای تازه. انهدام و ویرانی، و در مقابل آن، تنوع و تکامل محصول تضاد است. و از این رو تضاد منشأ خیرات و ستون نگاهدارنده یِ جهان است. به تعبیر ملاصدرا در اسفار، ”لولا التضاد ما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد.“ (اگر تضاد نمی بود ادامه یِ فیض از خدای بخشنده صورت نمی گرفت). به تعبیر فیلسوفان اسلامی، در جهانی که حرکت و جنبش مقوم آن است، حتماً باید تضاد حکومت کند زیرا چنانکه حکما گفته اند حرکت بدون وجود معاوق ممکن نیست. تا اصطکاک و تصادم نباشد حرکت متحقق نمی شود. به بیان دیگر، حرکت طبیعی بدون قسر ممکن نیست (13).

 

بر مبنای این نظر، انتظار این که ماده باشد ولی قابلیت قبول تضاد و تزاحم نداشته باشد، یا باشد و در هر شرایطی قابلیت هر صورتی را داشته باشد، توهمی بیش نیست. لازمه یِ هستی طبیعت مادی یک سلسله نقصانات و فقدانات و تضادها و تزاحمهاست. پس یا باید این جهان نباشد تا موضوع از اصل منتفی گردد، و یا باید این جهان باشد ولی مقرون به همین فقدانات و نقصانات و تزاحمها باشد.

 

به عبارت دیگر جهان مجموعه ای از اجزای پراکنده نیست، بلکه یک واحد کل و یکپارچه و انداموار است، که هیچ بخشی بدون دیگر بخشها امکان وجود ندارد. (14) حذف بخشی از جهان مستلزم حذف کل جهان است. لذا نه تنها عدمها از وجودها، و وجودهای اضافی و نسبی از وجودهای حقیقی تفکیک ناپذیرند، خود وجودهای حقیقی نیز از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. با نظر به این انداموارگی کل جهان باید میان دو نوع حکم درباره یِ اشیائ تفاوت قایل شد.

 

اشیا از نظر خوبی و بدی اگر تنها و منفرد و مستقل از دیگر اشیاء در نظر گرفته شوند یک حکم دارند، و اگر جزء یک نظام و به عنوان عضوی از اندام در نظر گرفته شوند، حکمی دیگر پیدا می کنند، که احیاناً ضد حکم اولی است. حال از آنجایی که موجودات جهان همگی اعضای یک کل یکپارچه و تجزیه ناپذیرند، وجود منفرد و مستقل آنها اعتباری و وجود عضوی و اندامی آنها وجود واقعی شان است، و طبعاً حکم اصالت دار هم مربوط به همین وجود می شود. در این صورت است که حتی اگر خطی به تنهایی و منفرد کج و ناپسند ما باشد، در توازنِ و مجموعه یِ یک چهر ه یِ زیبا آن خط کج به ابرویی زیبا تبدیل می شود که ”اگر راست بودی کج بودی“. در این صورت شکوه و زیبایی جهان تنها در صورت وجود تنوعِ پهناور و اختلاف های رنگارنگ آن ممکن است. سوای آنکه وجودِ خیرات و زیبایی ها تنها در حضورِ شرور و زشتی ها و در مقارنه و مقابله ی میان آنها جلوه و بروز دارد. اگر در جهان شر و زشتی نبود، خیر و زیبایی هم نبود. جاذبه یِ زیبارویان از دافعه یِ زشت رویان نیرو می گیرد، و از صدقه یِ سر ِ شرور است که خیرات نمود می یابند. اما این که در این نظام کلی عالم موجودی زیبا و خیر و موجودی شر و زشت گردد، ناشی از اراده یِ گزاف خداوندی نیست، بلکه به نقصان در ذات خود آن موجودات برمی گردد. اختلاف و تفاوت هایی که مجموعه یِ جهان را به صورت یک مجموعه یِ زیبا درآورده است، اختلاف های ذاتی است. اینکه جمادات رشد و درک ندارند، و مثلاً انسان رشد و درک هر دو را داراست به ذات آنها برمی گردد، نه آنکه اول به وجود آمده اند و بعد نیرویی قاهر به آنها توانایی های متفاوت بخشیده باشد. وجود آنها جز مجموعه یِ این تواناییها نیست. بر این اساس اگر چه در نظام تکوین، قصد و غایت اولی و ذاتی، کلیت جهان است، اما هر گونه تفاوتی نیز به نحو گزافی و دلبخواهی نبوده است. نظام آفرینش، نظامی غیرقابل تخلف است و هیچ موجودی نمی تواند از مرتبه یِ خویش تجافی کند و مرتبه ای دیگر را اشغال کند. به عبارت دیگر، نظام جهان نظامی ذاتی و غیرقراردادی است به نحوی که هر مرتبه یِ وجود در نظام طولی و عرضی جهان مقوم ذات آن وجود است. در مقام مثال می توان این نظام را با نظام اعداد مقایسه کرد. خود صرف وجود این اعداد به معنایِ در یک مرتبه یِ خاصی بودن است، و نه این که اول عدد لحاظ می شود و سپس بنا به لحاظی جداگانه مرتبه ای برای آن در نظر گرفته می شود. هر عدد عین در مرتبه ای بودن و غیر از دیگر مراتب بودن است. بنابراین باید گفت چون وجود موجودات و مرتبه یِ وجود آنها یکی است، اراده یِ وجود آنها عین اراده یِ نظام و اراده یِ نظام عین اراده یِ وجود آنها ست. (15)

 

به بیان مرحوم مطهری، در نظر فلاسفه غربی حکیم بودن خداوند همانند حکیم بودن انسان است. خداوند در افعالی که انجام می دهد غرضی دارد و میان اشیاء جهان بنا بر غرض های خود رابطه برقرار می کند. آنگاه این سؤال پیش می آید که چرا مثلاً خداوند این موجود را به این صورت و در این رابطه با موجود دیگر خلق کرد؟ اما معنایِ حکمت الهی، بدان صورتی که فیلسوفان اسلامی بیان می کنند، همان جریان متحول و متکامل خلقت به سویِ هدفهای خودش است، نه اینکه حکمت برقرار کردن رابطه یِ مصنوعی از سوی خداوند میان اشیاء باشد. این گونه نیست که خداوند عالم را یک بار بیافریند، به معنای این که ذرات پراکنده ای را که در ذات خودشان حیران و سرگردان اند، به عنوان مصالح به کار برده باشد، و سپس میان این مصالح رابطه و نظامی مصنوعی و غیرذاتی برقرار سازد. قهراً با چنین دیدی جای این پرسش نیست که آیا بهتر نبود که خداوند در همان آغاز کار، همان عملی را انجام دهد که در آخر کار می خواهد بکند؟ آیا بهتر نبود همه یِ موجودات را از اول کامل خلق بکند؟ مثلاً به جای اینکه اول سلول خلق کند، تا بعد نطفه شود، و بعد در طی مراحل به انسان بدل شود، از همان اول انسان را خلق می کرد؟

 

چنین پرسشهای ناشی از قیاس گرفتن حکمت خداوندی با حکمت انسانی است. این نحوه تصرف کردن در عالم، تصرف موجودی بالقوه است که برای رسیدن به مصلحت های خود کار می کند. اما حکمت خداوندی، آنگونه که پیشتر بیان شد، به معنای آن است که خداوند اشیاء را به غایات و کمالات خودشان، که آن غایات و کمالات ذاتی و ضروی آنهاست، می رساند.

 

در هر حال، تلازم انفکاک ناپذیر خیرات و شرور در عالم ماده، و ترتب آنها مسأله یِ دیگری را به ذهن متبادر می سازد و آن اینکه آیا جانب خیرات حقایق این عالم غالب است یا جانب شرور آنها؟ مثلاً لازمه یِ وجود آتش و قابلیت احتراق برخی از مواد این است که در شرایطِ خاصی احتراق واقع شود. در میان احتراقها، احیاناً احتراقهایی نیز هستند که شر به شمار می آیند، مانند آتش سوزیِ یک خانه، یا یک جنگل. با این توجه، آیا در مجموع جانب خیر و فایده یِ آتش غلبه دارد، یا جانب شر و زیان آن؟ آیا آتش بیشتر عامل نظام است یا عامل اختلال؟ مسلماً جانب خیر در آن غلبه دارد. در این صورت امر دایر است میان اینکه آتش اصلاً وجود نداشته باشد، و یا آتش باشد با مجموع خیرات و شروی که دارد. آنگاه باید دید مقتضای حکمت بالغه یِ الهی آن است که خیر کثیر فدای [دفع] شر قلیل گردد؟ یا بر عکس، دفع شر قلیل فدای خیر کثیر گردد؟

 

در نظر حکمای اسلامی، بی تردید شق دوم صحیح است. به گفته یِ حکما، موجودات به حسب فرض ابتدایی به پنج نوع قابل تقسیم اند: خیر محض، شر محض، خیر غالب، شر غالب، متساوی. به نظر حکمای اسلامی موجودی نداریم که شر محض، یا شر غالب یا خیر و شر آن متساوی باشد. آنچه هست یا خیر محض است یا خیر غالب. (16) طبیعی است که موجوداتی که خیر غالب اند، به لحاظ وجود نسبی خود گاه جز شرور به شمار می آیند. اما عدم خلق آنها نیز، بر خلاف حکمت بالغه یِ الهی است چرا که در هر حال، جنبه یِ خیر بودن در آنها غالب است، و کنار نهادن این خیر کثیر به سبب شر قلیلی که دارند، خود شر کثیر است. انتظار وجود عالمی، عالم طبیعت، که اثرپذیری در آن باشد، یعنی متشکل از ماده باشد، اما هیچ شری در آن یافت نشود، انتظاری محال است. اما عدم خلق این جهان مادی نیز به دلیل پرهیز از شر قلیلی که در آن یافت می شود، خود شری کثیر خواهد بود، چرا که در این صورت امکان وجودی موجودات بسیاری و خیراتی کثیری که به همراه آنهاست متحقق نشده است. (17)

 

نهایتاً جای این اشکال نیز هست که آیا ممکن نبود عالمی خلق شود که شرور آن اینگونه در دامن خیرات نچسبیده باشند و از پستان آنها شیر نخورند؟ به نظر حکما، چنین امری نه تنها ممکن، بلکه محقق است، منتها نه در سطح عالم طبیعت که در سطح جهان ماوراء طبیعت. به تعبیر دیگر، در مرتبه و نحوه ی وجودی غیر از مرتبه و نحوه ی وجود مادیات که سراسر مبتنی بر تضاد و اثرپذیری یکی از دیگری و اثرنهی یکی بر دیگری است. (18)

 

پی نوشت: 

1)Mackie, J. l. The Miracle of Theism, Oxford University Press  1982

2) منظور سوره یِ مبارکه یِ ص است، آیات 41 تا 44. البته روایات دینی ائمه (ع) بیش از این آیات قرانی درباره یِ ایوب اطلاع می دهند. برای توضیخ بیشتر رجوع شود به علامه یِ طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه یِ محمد باقر موسوی همدانی، ذیل همین آیات، ج 17، صص321-317 و صص 329-323

3) شرح الهیات شفا، ص395 (جلد هشتم مجموعه آثار شهید مطهری)

4) شرح الهیات شفا، صص 393-392 ( جلد هشتم مجموعه آثار شهید مطهری)

5) در این مقاله توجه ما بیشتر به مسأله یِ شر در رابطه با حکمت الهی است. بحث مرحوم مطهری در کتاب عدل الهی بیشتر حول رابطه یِ مسأله یِ شرور با عدل الهی تمرکز یافته است. اگرچه به بیان خود ایشان اشکال و پاسخ کمابیش نزدیک به هم است. رجوع شود به کتاب عدل الهی، صص-70

6)شهید مطهری حکمت را بر عنایت ترجیح می دهند، چرا که در قران و معارف اسلامی این کلمه بارها به کار برده شده و در ضمن اسما و صفات الهی از حکمت و حکیم نام برده شده است. شرح الهیات شفا، ص 395

7) همان، صص399-398

8) یا به تعبیر دیگر، العالی لا یفعل شیئاً لأجلِ السافل، بدین معنا که هیچ گاه موجود برتر به خاطر موجود پایین تر، کاری انجام نمی دهد؛ بلکه همواره غرض هر فاعل از فعلی که انجام می دهد یا ذات خویش است یا امری برتر از ذاتِ خویش. رجوع شود به: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد فلسفی ج اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380 ، ص298

9) شهید مطهری، شرح (مختصرِ) منظومه، انتشارات صدرا، 1374، ص 245

10) شرح الهیات شفا، صص 403-402

11) ترجمه یِ محمد مهدی فولادوند

12) اصول فلسفه و روش رئلیسم، تألیف علامه طباطبایی، پاورقی به قلمِ شهید مطهری، مقاله یِ چهاردهم. (انتشارات صدرالمتألهین، 1372، جلد پنجم، صص-62

13) عدل الهی، فصل 4، فواید شرور.

14) مرحوم مطهری بحث مفصل تری در این باره در اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج5، ذیل بحث از برهان اول بر اثبات خداوند، دارند.

15) برای توضیح بیشتر در این باره بنگرید به مطهری، مرتضی، عدل الهی، فصل 2، و نیز اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله یِ هشتم و نهم.

16) اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله یِ چهاردهم، صص5-64

17)الهیات شفا، صص0-536

18)همان، صص 42-539.

 


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است