در
کتابخانه
بازدید : 44395تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
جهان بینی، به طور كلّی سه گونه است، یعنی از سه منبع ممكن است الهام بگیرد: علم، فلسفه، دین.

پس جهان بینی سه گونه است: علمی، فلسفی، دینی.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است