در
کتابخانه
بازدید : 1156218تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بحث تاریخ را با بیان دیگر از سر می گیریم و شاید چیزی از آنچه كه گفتیم تكرار نكنیم یا اگر تكرار بشود در ضمن مطالب خواهد آمد. یكی اینكه تاریخ چیست و ما تاریخ را چگونه تعریف كنیم؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است