در
کتابخانه
بازدید : 1156233تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بحث ما درباره ی این بود كه دید اسلام را درباره ی مسئله ای كه ما اسمش را مادیت تاریخ گذاشتیم [بیان كنیم. ] البته این همان اسمی است كه دیگران هم گذاشته اند: ماتریالیسم تاریخی؛ ولی ماتریالیسم تاریخی شامل دو مفهوم است: یكی اینكه تاریخ طبیعتاً و ماهیتاً مادی است نه معنوی، و دیگر اینكه جریان تاریخ یك جریان دیالكتیكی است، كه آن به بحث بعدی ما می خورد كه راجع به تكامل تاریخ بحث می كنیم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است