در
کتابخانه
بازدید : 1156211تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در جلسه ی پیش راجع به لغت «دین» بحث كردیم. دو سه لغت دیگر در این زمینه داریم، روی اینها هم از جنبه ی تفسیر تاریخ بحث كنیم. یكی از آنها كلمه ی «اسلام» و دیگری كلمه ی «ایمان» است. اسلام خودش یكی از همان معناهای دین است كه در جلسه ی پیش گفتیم، یعنی یك نظام الهی كه مشتمل بر یك سلسله بینشها و گرایشها و دستورالعمل هاست.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است