در
کتابخانه
بازدید : 752180تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟ .

*غریزه ی مرد طلب و نیاز است و غریزه ی زن جلوه و ناز.

*مرد خریدار وصال زن است نه رقبه ی او.

*رسم خواستگاری مرد از زن یك تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است كه برای حفظ احترام و حیثیت زن به كار رفته است.

*اشتباه نویسنده ی «چهل ماده در قانون مدنی»
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 51
خواستگاری و نامزدی من سخن خود را در باره ی چهل ماده ی پیشنهادی از همان نقطه آغاز می كنم كه در این پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی» اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.

نظر به اینكه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی كه در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است كه از قواعد كلی اسلامی كرده است، ما خود را مكلف به دفاع از قانون مدنی نمی دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهادكننده نمی شویم، با اینكه پیشنهادكننده مرتكب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درك مفهوم صحیح آن چند ماده ی ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی توانیم صرف نظر كنیم.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است