در
کتابخانه
بازدید : 175435تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در درس گذشته به پاره ای مسائل اصولی كه از مختصات «كتاب» و یا از مختصات «سنت» بود اشاره كردیم و در پایان درس گفتیم كه پاره ای از مسائل اصولی، هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت. در این درس به همین مسائل مشترك و به تعبیر جامعتر «مباحث مشترك» می پردازیم. مباحث مشترك عبارت است از:

الف. مبحث اوامر.

ب. مبحث نواهی.

ج. مبحث عام و خاص.

د. مبحث مطلق و مقید.

هـ. مبحث مفاهیم.

و. مبحث مجمل و مبیّن.

ز. مبحث ناسخ و منسوخ.

اكنون در حدود آشنایی با اصطلاحات، درباره هریك از اینها توضیح مختصری می دهیم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 45
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است