در
کتابخانه
بازدید : 190906تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
دنیا می گوید جنگیدن هر وقت كه به عنوان دفاع باشد مقدس است، اگر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدستر است، چون جنبه شخصی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 244
تبدیل می شود به جنبه ملی و گسترش پیدا می كند و انسان تنها از خودش دفاع نمی كند، از دیگران هم كه همان افراد ملت خودش باشد دفاع می كند، اگر از حدود ملی به حدود انسانی برسد از آن هم یك درجه مقدستر است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است