در
کتابخانه
بازدید : 58183تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
وقتی كه من دین را به عنوان یك حقیقت نه به عنوان یك مسئله ی فانتزی و وجدانی بپذیرم، این پذیرش قهراً یك محدودیتهایی در روابط من ایجاد می كند. آن محدودیتها چیست؟ وقتی من فهمیدم بیماری و سلامتی مسئله ای واقعی است نه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 542
سلیقه ای، ناچار از آن جهت كه مسئول سلامت خود هستم باید حدودی را برای سلامت و بهداشت خود در نظر داشته باشم و از محدودیتهایی پیروی نمایم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است