در
کتابخانه
بازدید : 58121تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
رابطه ی فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان، و رابطه ی جامعه ی اسلامی با جامعه ی غیر اسلامی دو مسئله ی مختلف هستند و ایندو را یكی نباید فرض كرد. این كه من به عنوان یك فرد مسلمان با یك فرد دیگری كه او مسلمان نیست چه روابط و رفتاری باید داشته باشم و در مورد او چه تكالیفی دارم و چه حقوقی بین من و او برقرار است، مسئله ای است و این كه یك جامعه ی اسلامی كه حكومت آن اسلامی است، یك حكومت اسلامی رابطه اش با یك فرد غیرمسلمان و با یك جامعه ی غیرمسلمان چگونه باید باشد مسئله ی دیگر. اینها با یكدیگر متفاوت است، حسابهایش را نباید مخلوط كرد.

در اینجا نظریات مختلفی می تواند وجود داشته باشد. یك نظریه این است:
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 538
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است