در
کتابخانه
بازدید : 58186تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اگر انسان ایده ای را منطقاً بپذیرد آیا باید نسبت به آن ایده بی تفاوت باشد؟ اگر از طرفداران مكتب صلح كل سؤال كنیم كه آیا پسندیده است كه انسان مسلكی باشد؟ جواب می دهند: بله، خوب است كه انسان مسلكی باشد. به آنها می گوییم اگر می گویید مسلكی بودن خوب است، مسلكی بودن یعنی حمایت از یك رویّه و مسلك؛ چرا در اینجا اسم آن را تعصب نمی گذارید؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است