در
کتابخانه
بازدید : 57952تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پس نتیجه این می شود كه به نام اصل روشنفكری و اصل صلح كل، مسیحیها و در واقع استعمارگرهای مسیحی به دست مبشرین مسیحی این فكر را در دنیا تبلیغ كردند كه: یك آدم با ایمان بایستی تابع صلح كل باشد همچنان كه عیسی مسیح گفته است: اگر شخصی به طرف راست شما سیلی زد طرف چپ صورتتان را بگیرید تا سیلی دیگری به شما بزند. به همه محبت بورزید. به هر حال صلح كل بودن، یك فكر و نظریه است و ریشه ی این نظریه این است كه دین صرفاً یك امر وجدانی است.

این مسئله كه دین یك امر وجدانی است ریشه ای دارد و آن ریشه این است:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است