در
کتابخانه
بازدید : 58122تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اینجاست كه قبول این ایدئولوژی برای من مسئولیت به وجود می آورد. اولین مسئولیتی كه به وجود می آورد مسئولیت در مقابل وجود خودم است و بعد مسئولیت در مقابل خانواده ام و بعد مسئولیت در مقابل اقوامم و جامعه ام و بلكه مسئولیت در مقابل تمام اجتماع بشریت.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است