در
کتابخانه
بازدید : 784858تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
«یادداشتهای استاد مطهری» چنانكه از نامش پیداست، مجموعه ای است مشتمل بر كلیه یادداشتهای آن متفكر شهید كه به مرور ایام نگاشته اند. این یادداشتها در سه بخش مرتب شده اند. اول، یادداشتهایی كه در دفترچه هایی با شماره مسلسل نوشته شده اند كه بیشتر مربوط به ایام طلبگی و دوران جوانی استاد شهید است. دوم، یادداشتهایی كه موضوعات آنها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند و هر موضوعی در حرف مربوط قرار گرفته است. و سوم، یادداشتهایی كه چون موضوع آنها دامنه دار بوده و حجم بیشتری را اشغال می كرده است به طور مجزا و خارج از ترتیب الفبایی نگهداری می شده اند.

این یادداشتها به سه مناسبت تحریر شده اند. اول، استاد شهید در حین مطالعه كتب، مطالب جالب توجه را- و احیاناً با اظهارنظر خود- در محل خود از نظر ترتیب الفبایی یادداشت كرده اند و درواقع یك حافظه ی كتبی برای خود ساخته اند كه عنداللزوم به آسانی مطلب مورد نظر را پیدا كنند. مناسبت دوم سخنرانیهای استاد است كه ایشان قبل از
جلد یك . ج1، ص: 14
هر سخنرانی مطالب آن را به صورت نسبتاً مشروح یادداشت می كرده اند. و مناسبت سوم، موضوعات جالب توجه و مورد نیازی بوده است كه به ذهن استاد خطور می كرده و قلمفرسایی در آن زمینه را لازم می دیده اند.

در مجموع، (یادداشتهای استاد مطهری) یك سرمایه ی بزرگ علمی و معنوی محسوب می شود كه مخصوصاً برای اهل تحقیق مغتنم است. نكات بدیع و ابتكاری در این یادداشتها فراوان دیده می شود و درواقع گذشته از آثار قلمی و زبانی آن متفكر شهید، باب جدیدی است كه به روی معارف غنی اسلامی گشوده شده است و هركس به فراخور استعداد و قابلیت خود می تواند از آن بهره بگیرد.

برخی ارجاعات كه مطابق شماره صفحات دستنویس و گاه ناظر به یادداشتهای حروف بعدی از حروف الفبا بود و امكان قراردادن شماره صفحه نسخه چاپ شده به جای آن وجود نداشت و در نتیجه مفید فایده ای نبود، حذف گردید.

بازنویسی و آماده كردن این یادداشتها برای حروفچینی، خالی از زحمت نبوده است كه دوستانی این مهم را به انجام رساندند. در اینجا از زحمات تمام این دوستان صمیمانه تشكر می كنیم.

از خدای متعال توفیق انتشار مجلدات بعدی این مجموعه را خواستاریم.

مهر 1378.

برابر با جمادی ثان 1420
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است