در
کتابخانه
بازدید : 770088تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 

مقدمه ی ناشر. . . . . 13.

 

اختلاف. . . . . 15.

اختلاف در قرآن. . . . . 15.

اختلاف طبقاتی و غیرطبقاتی. . . . . 15.

اختلاف ممدوح و اختلاف مذموم. . . . . 16.

اختلاف و اتفاق. . . . . 16.

معنی اخلاص. . . . . 16.

اخوان المسلمین. . . . . 18.

ادب و ادبیات. . . . . 18.

ادبیات. . . . . 18.

اراده ی اخلاقی. . . . . 18.

اراده و عزم و همت. . . . . 18.

ارزان یافتن موجب قدر ندانستن است. . . . . 18.

ارزشها. . . . . 19.

ازخودبیگانگی و فطرت. . . . . 20.

ازخودبیگانگی در فلسفه ی هند. . . . . 21.

ازخودبیگانگی از نظر تربیت. . . . . 21.

ازخودبیگانگی. . . . . 21.

ازخودبیگانگی و اخلاق. . . . . 21.

ازخودبیگانگی در نظام سرمایه داری. . . . . 21

جلد یك ، ج1، ص: 4

آدم- راز قصه ی آدم. . . . . 22.

 

آدم، خلافت الهی و امانت الهی. . . . . 22.

آدم، بهشت آدم، شجره ی منهیه. . . . . 22.

آدم. . . . . 23.

داستان آدم. . . . . 23.

آدمیت- دین و علم. . . . . 23.

آدمیت. . . . . 30.

آرزو، طول امل. . . . . 32.

آرزو، تقوا، سعادت. . . . . 39.

آرزوهای غیرمنطقی. . . . . 39.

آرزو، طول امل و عرض امل و ارتفاع و اوج امل. . . . . 41.

آرمان. . . . . 44.

خلاصه یادداشت آرمان پیامبران- عدل. . . . . 44.

یادداشت آرمان پیامبران- عدالت. . . . . 46.

آرمان پیامبران. . . . . 54.

آزادی یا نظم؟ . . . . . 55.

آزادی- بردگی- حق مملوك در اسلام. . . . . 55.

آزادی- بردگی. . . . . 55.

آزادی آیا هدف است یا وسیله؟ . . . . . 56.

آزادی و ازخودبیگانگی. . . . . 56.

نهضت آزادی بخش اسلام. . . . . 56.

خلاصه ی مطلب از نمره ی 2 تا اینجا. . . . . 63.

خلاصه. . . . . 67.

آزادی. . . . . 70.

اسلام و آزادی عقیده. . . . . 83.

آزادی- استبداد دینی. . . . . 88.

آزادی و آزادگی معنوی. . . . . 89.

آزادی و دموكراسی در عصر ما. . . . . 89.

آزادگی و عزّت، آزادی. . . . . 89.

آزادی. . . . . 90.

آزادی و آزادگی. . . . . 90.

آزادی. . . . . 91.

اسلام و آزادی- آزادی اهل كتاب در قلمرو اسلام. . . . . 92.

آزادی معنوی- كلمه ی مولی . . . . . 93.

آزادی معنوی، معنی آزادی، ارزش آزادی. . . . . 94.

آزادی معنوی- خلاصه. . . . . 106.

یادداشت آزادی عقیده. . . . . 108

جلد یك ، ج1، ص: 5

آزادی عقیده. . . . . 112.

 

آزادی عقیده- مدارك و مراجع. . . . . 114.

آزادی عقیده. . . . . 114.

آزادی و عادات اخلاقی. . . . . 114.

آزادی- جبر و اختیار از نظر ماتریالیسم تاریخی. . . . . 114.

آزادی، تصادم، تكامل. . . . . 115.

آزادی فكر. . . . . 115.

معنی و ارزش آزادی. . . . . 115.

معنی و ارزش آزادی- شاهراه تغییر و تبدل. . . . . 119.

عوامل آزادی و راه تحصیل آن. . . . . 119.

عوامل آزادی- احساس منش آزاد. . . . . 122.

عوامل آزادی- دو عنصر عصیان و تسلیم و وابستگی آنها به یكدیگر. . . . . 122.

میدان آزادی و اراده ی انسان- سمینار رضائیه. . . . . 124.

میدان آزادی و اراده ی انسان- سمینار دبیران علوم دینی. . . . . 124.

تعریف آزادی- سخن هرلدلسكی. . . . . 127.

آزادی طبیعت یا آزادی اراده و خواست. . . . . 127.

آزادی یا خیر و مصلحت. . . . . 130.

آزادی و آگاهی و رابطه ی آنها با عشق كه ضد آنهاست. . . . . 131.

آزادی و قیمومت- تعهد و جهاد. . . . . 131.

«آگاهی» از نظر مولانا. . . . . 131.

آگاهی. . . . . 132.

آگاهی و نقش مؤثر آن. . . . . 132.

آگاهی. . . . . 132.

آگاهی اسلامی. . . . . 132.

آسان گرفتن- باید كارها را آسان گرفت و نباید سخت كوش بود. . . . . 132.

آمریكا- آمار جنایات. . . . . 133.

آمریكا، قتل و كشتار و جنایت و وحشت. . . . . 133.

همجنس بازی در آمریكا. . . . . 133.

آمریكا. . . . . 134.

آینده ی انسان. . . . . 134.

آینده و پیشرفت. . . . . 135.

آیه- معجزه. . . . . 135.

اباحیگری- استخدام وسیله. . . . . 136.

اباحیگری- عیّاری، ملامتیگری. . . . . 136.

اباحیگری. . . . . 136.

ابن صیاد. . . . . 138.

ابوطالب. . . . . 138

جلد یك ، ج1، ص: 6

ابوبكر. . . . . 138.

 

اتحاد. . . . . 138.

اتحاد و قدرت و تشكیلات و نظم. . . . . 138.

اجتماع انسانی. . . . . 139.

اجتهاد- عدم كلیت در مدیریت. . . . . 139.

اجتهاد. . . . . 139.

چرا در رسالت اجرت نیست؟ . . . . . 140.

اُحُد. . . . . 140.

احسان و نیكی بی اثر نیست. . . . . 140.

احسان به كسی كه به تو بدی كرده است. . . . . 141.

احسان بی طمع. . . . . 141.

احسان به نااهل. . . . . 141.

احسان به نااهلان. . . . . 142.

احسان به حیوانات. . . . . 142.

احیاء تفكر اسلامی. . . . . 144.

یادداشت احیاء تفكر اسلامی (سخنرانی دانشگاه تبریز) . . . . . 144.

احیاء تفكر اسلامی. . . . . 150.

احیاء فكر دینی- مسأله ی هر صد سال یك مصلح. . . . . 162.

احیاء فكر دینی. . . . . 162.

احیاء فكر دینی اسلامی. . . . . 162.

استعمار نو. . . . . 185.

استعمار. . . . . 185.

استعمار، ماشینیزم، سلب شخصیت از انسانها و تبعید آنها. . . . . 186.

اسماعیلیه و قرامطه. . . . . 188.

اشراط الساعة. . . . . 188.

در اصلاحات اجتماعی هرچه زودتر باید به قطع ریشه ی فساد قیام كرد. . . . . 188.

اصلاح و تجدد فكر دینی- جریانات فكری گوناگون. . . . . 189.

دین و سیاست. . . . . 191.

روشنفكران عرب و ایرانی. . . . . 191.

عروبت، تمدن غرب. . . . . 192.

فرنگی مآبی، ملیت، اسلام. . . . . 192.

طه حسین، فرنگی مآبی. . . . . 194.

سید جمال. . . . . 194.

عبده. . . . . 200.

كواكبی. . . . . 202.

كواكبی، نظم یا آزادی. . . . . 203.

دردها و نیازهای مسلمین. . . . . 204

جلد یك ، ج1، ص: 7

اصلاح و تجدد دینی ملّیون و اخوان المسلمین. . . . . 205.

 

اخوان المسلمین- علل پیدایش. . . . . 206.

اصلاح و تجدد دینی- استعمار فرهنگی غرب. . . . . 206.

اصلاح و تجدد فكر دینی- بیدارسازی و رنسانس در صد ساله ی اخیر. . . . . 208.

اصول اساسی اصلاح؛ قرآن. . . . . 209.

اصول اساسی اصلاح؛ سنت. . . . . 210.

تعلیمات اصلاحی و اصلاح تئوریك. . . . . 210.

اجتهاد، اجماع. . . . . 211.

تمایز عبادات و معاملات. . . . . 212.

سه مرحله ی اصلاح؛ مرحله ی قهرمانان. . . . . 212.

مراحل سه گانه؛ مرحله ی دوم: مصلحان جهان عرب. . . . . 213.

شكست نسبی مرحله دوم. . . . . 215.

مرحله سوم. . . . . 216.

علل سستی وضع اصلاح طلبان. . . . . 217.

گرایشهای لیبرالی. . . . . 219.

لیبرالیسم مذهبی. . . . . 220.

آینده ی اصلاح در جهان عرب. . . . . 221.

اصلاح طلبی در ایران. . . . . 222.

اصلاح و تجدد فكر دینی. . . . . 223.

(كتابها) اصلاح، نهضتهای اسلامی در صد ساله ی اخیر. . . . . 223.

اصلاح و تجدد دینی (موضوعات) . . . . . 224.

اقبال لاهوری- شخصیت ملی. . . . . 229.

یادداشت اقبال و احیاء فكر دینی. . . . . 229.

اقبال و احیاء فكر دینی. . . . . 230.

اقلیم ها. . . . . 239.

الهامات. . . . . 239.

امر به معروف و نهی از منكر. . . . . 240.

امر به معروف و مسأله جهان بینی. . . . . 241.

امر به معروف و نهی از منكر باید از رحمت ناشی شود. . . . . 242.

امر به معروف- فعالیتهای خیریه ی سازمان بهداشت جهانی. . . . . 244.

امر به معروف و نهی از منكر. . . . . 245.

امر به معروف- احادیث. . . . . 246.

یادداشت امر به معروف- مبارزه از نظر اسلام و از نظر ماركسیسم. . . . . 246.

یادداشت «امر به معروف و نهی از منكر، یك مسؤولیت اجتماعی اسلامی» . . . . . 247.

یك مسؤولیت، شرایط اجرایی. . . . . 248.

مكانیسم و منطق. . . . . 250.

مراحل: قلب، زبان، عمل. . . . . 252

جلد یك ، ج1، ص: 8

نیروی محبت و لطف. . . . . 252.

 

صالح زیاد داشته ایم و مصلح كم. . . . . 253.

صلاحیت اخلاقی. . . . . 254.

قبول حكومت از قِبل جائر برای امر به معروف- حسبه و احتساب. . . . . 255.

یادداشت امر به معروف. . . . . 258.

امر به معروف و نهی از منكر- مدارك. . . . . 263.

عقیده فقهای اسلام در باب امر به معروف و نهی از منكر. . . . . 263.

امر به معروف- احتساب. . . . . 264.

رعایت حال مردم در اینكه هر سخنی ولو راست باشد نباید گفته شود. . . . . 265.

مرحله قتل. . . . . 265.

تبلیغهایی كه اثر معكوس دارد. . . . . 265.

قیامهای خونین شیعه. . . . . 266.

امر به معروف و نهی از منكر. . . . . 266.

امنیت. . . . . 267.

امنیت و استفاده از سایر نعمتها. . . . . 267.

امویین و عباسیین. . . . . 268.

امویین و پایان كار آنها. . . . . 268.

سطح امید. . . . . 268.

امید و رجا- طول امل. . . . . 269.

امید و رابطه با آینده و گذشته. . . . . 270.

امید و نومیدی. . . . . 273.

امیدواری به نتیجه كار خیر. . . . . 273.

انتقاد. . . . . 273.

انتقاد از روحانیت و منطق تُف. . . . . 273.

فلاسفه ی اندلس. . . . . 274.

اندلس. . . . . 274.

انسان، نسیان خود و نسیان خدا. . . . . 276.

انسان از نظر ماركسیسم. . . . . 277.

انسان و سرنوشت- رابطه قضا و قدر با فعالیت و یا تنبلی. . . . . 277.

انسانیت از دیده ی علی علیه السلام. . . . . 278.

انسان- تنهایی. . . . . 281.

غربت و تنهایی انسان. . . . . 281.

معاد، تجسم اعمال- ایضاً معاد. . . . . 281.

معاد- برزخ. . . . . 281.

معاد- دكّه ی واحده. . . . . 281.

انسان كامل از نظر شبستری. . . . . 282.

انسان كامل از نظر فلاسفه. . . . . 283

جلد یك ، ج1، ص: 9

انسان ناقص و انسان كامل. . . . . 283.

 

انسان كامل- مدارك. . . . . 284.

انسان كامل- فرشته- درد و بی دردی. . . . . 284.

انسان كامل- درد داشتن. . . . . 284.

یادداشت انسان كامل. . . . . 287.

یادداشت انسان كامل از نظر اسلام. . . . . 297.

یادداشت انسان كامل، مكتب عقل. . . . . 298.

انسان كامل، مكتب دل (عشق) . . . . . 307.

انسان سالم. . . . . 311.

یادداشت انسان ایده آل. . . . . 311.

انسان و غربت او در این جهان- درد عرفانی. . . . . 331.

انسان، غربت و تنهایی انسان. . . . . 334.

انسان كامل- آزادی. . . . . 334.

انسان، ماشینیزم، استعمار. . . . . 334.

تنزل مقام انسان در عصر جدید. . . . . 335.

اصالت انسان یا اومانیسم- سقوط انسان در غرب. . . . . 336.

یادداشت قرآن و انسان. . . . . 338.

عبادت و آزادی از طبیعت. . . . . 349.

یادداشت قرآن و انسان. . . . . 353.

مدح و ذمّ توأم انسان. . . . . 356.

مدح و ذمّ انسان در قرآن. . . . . 356.

ذمّ انسان در قرآن. . . . . 358.

مسائل انسان در قرآن. . . . . 359.

انسان و خودآگاهی. . . . . 362.

انسان، فلسفه. . . . . 362.

انسان و اجتماع و تكامل اجتماع. . . . . 363.

انسانیت و سوسیالیزم، عقل و روح عدالتخواهی. . . . . 365.

انسان و عبادت. . . . . 366.

انسان و جهان. . . . . 366.

انسانیت. . . . . 367.

انسان سالم انسان خودآگاه و ارجگذار به ارزشهای انسانی. . . . . 367.

انسان- ایده آل جویی و كمال مطلوب خواهی. . . . . 368.

انسان- خودشناسی. . . . . 368.

انسان و فطرت و طبیعت ذاتی. . . . . 368.

انسان چند قلم احتیاج و یا چند دهان دارد. . . . . 368.

انسان مدنی بالطبع است. . . . . 369.

انسان و حیوان اجتماعی و تفاوت آنها. . . . . 369

جلد یك ، ج1، ص: 10

انسان مدنی بالطبع است. . . . . 369.

 

انسان. . . . . 371.

غرائز اصلی انسان. . . . . 372.

ارزش انسان در یونان قدیم. . . . . 372.

انسان. . . . . 372.

انسان- عقل و حس. . . . . 373.

ارزش انسان. . . . . 373.

انسان، شخصیت. . . . . 374.

انسان- عدالت، تمایل فطری. . . . . 375.

انسان عالم صغیر است. . . . . 375.

انسان، مسأله خود واقعی. . . . . 375.

انسان از نظر اروپایی. . . . . 375.

انسان و حسن تقویم. . . . . 376.

انسان و كتاب. . . . . 376.

انسان عالم صغیر است. . . . . 376.

انسان و فراموشكاریهای او. . . . . 377.

محركات انسان، غرائز انسان. . . . . 377.

انسان، خود واقعی و خود خیالی. . . . . 377.

آیا انسان ماشین است؟ حیثیت بشری و انسانی. . . . . 378.

انسان- مسؤولیت. . . . . 378.

احیای انسان. . . . . 378.

یادداشت مكتب انسانیت. . . . . 379.

مكتب انسانیت. . . . . 380.

انسان- آینده ی انسان. . . . . 409.

انسان- تعریفها. . . . . 410.

انسان، دروازه ی معنویت- ارزشها، نظام ارزشها، انقلاب ارزشها. . . . . 410.

ارزش انسان از [نظر] هوبز و لاك. . . . . 412.

انسان از نظر فروید. . . . . 412.

انسان- تخیّل. . . . . 413.

مشخصات انسان كامل. . . . . 413.

انفاقات باید فی سبیل اللّه باشد. . . . . 415.

انفاقات- صدقه ی سرّ و صدقه ی علانیه. . . . . 415.

در تعبیر قرآن فقرا در مال اغنیا «حق» دارند. . . . . 416.

در انفاقات نباید زیاده روی بشود. . . . . 416.

منطق پول و پولدار در انفاقات. . . . . 417.

در انفاقات باید جنبه ی توجه به اثر و رعایت حكمت صدقه ملحوظ باشد. . . . . 417.

كوشش در راه فقرا و اقامه ی امر انفاق. . . . . 419

جلد یك ، ج1، ص: 11

انفاقات مالی از عبادات بدنی بهتر نماینده ایمان می باشند. . . . . 419.

 

باید از چیزهای خوب و مورد علاقه انفاق كرد. . . . . 420.

انفاقات اثر دارد. . . . . 420.

مجموع مطالبی كه در مورد انفاقات هست. . . . . 422.

انفاقات- عبادت مالی فرادی یا جماعت. . . . . 423.

مالی كه انفاق می شود از كجا تحصیل شده؟ . . . . . 423.

توجه به اثر و رعایت حكمت در انفاقات. . . . . 425.

در قرآن و اخبار عنایتی شده به نشان دادن فقیر و مستحق واقعی. . . . . 426.

در انفاقات باید ملاحظه ی جنبه های روحی و معنوی هم بشود. . . . . 427.

در قرآن كریم در مورد انفاقات، از مال به «خیر» تعبیر شده. . . . . 429.

آثار روحی و معنوی انفاقات. . . . . 429.

انفال. . . . . 430.

انكارهای بیجا. . . . . 430.

انوشیروان. . . . . 431.

ایران ساسانی- تمدن ساسانی- كتاب. . . . . 432.

ایران ساسانی، كتاب- توصیف جاحظ از كتب ساسانی. . . . . 432.

ایدئولوژی، آرمان. . . . . 433.

ایدئولوژی مذهبی. . . . . 446.

ایدئولوژی و فرهنگ. . . . . 447.

ایدئولوژی اسلامی- مدارك. . . . . 447.

ایدئولوژیهای محدود و ایدئولوژیهای كلی. . . . . 448.

ایدئولوژی اسلامی. . . . . 448.

ایدئولوژی- تعریفات. . . . . 448.

ایدئولوژی، مكتب، انسان و جامعه ایده آل. . . . . 450.

یادداشت ایدئولوژی اسلامی. . . . . 450.

ایدئولوژی- لغت و سیر تحول آن. . . . . 470.

ایدئولوژی و ایمان. . . . . 470.

یادداشت فواید و آثار ایمان. . . . . 471.

ارزش ایمان و عقیده و آرمان. . . . . 477.

ماهیت و ارزش ایمان و عقیده ی مذهبی. . . . . 484.

ایمان- سرمایه، ارزش ایمان. . . . . 486.

ایمان- كمال شخصیت، بسط شخصیت. . . . . 487.

ایمان- مكتب، جهان بینی. . . . . 488.

ایمان. . . . . 488.

ضرورت ایمان. . . . . 488.

ایمان به گفته های پیغمبر یا به آثار گناهان و واجبات. . . . . 493.

فواید ایمان. . . . . 497

جلد یك ، ج1، ص: 12

ایمان. . . . . 497.

 

ایمان پشتوانه ی قانون و اخلاق است. . . . . 497.

ایمان و مسؤولیت. . . . . 498.

ایمان به گفته ی پیامبران شأن مردم پخته است. . . . . 498.

ایمان به حقایق دین شأن اقلیت پخته است. . . . . 498.

ایمان، گریز از ایمان. . . . . 501.

یكی از آثار ایمان شیرین كردن تلخی كار و آسان كردن سنگینی كار است. . . . . 501.

لغت ایمان. . . . . 502.

یادداشت علم و ایمان. . . . . 504.

سخن دوركهایم درباره ی روح حاكم بر جامعه در قدیم. . . . . 514.

سخنرانی در دبیرستان علوی. . . . . 515

جلد یك ، ج1، ص: 13

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است