در
 

الف- اهداف

 

1- پژوهش درزمینه‌های مورد نیاز سازمان برای كمك به امرتصمیم‌سازی مدیریت عالی و پشتیبانی پژوهشی ازحوزه‌های ستادی (سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی)

2- تحقیق درباره سیاستهای برنامه‌ای، مدیریتی واجرایی سازمان

3- مطالعه درحوزه علوم ارتباطات، رسانه ودانش‌های مرتبط

4- شناخت و سنجش باورها، نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات موجود درجامعه و مخاطبان برنامه‌ها

5- سنجش و ارزشیابی برنامه‌های صداوسیما به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف مورد نظر و ارتقای كیفی و محتوایی برنامه‌های صدا و سیما

 

ب- وظایف كلی

 

1- انجام پژوهشهای مورد نیاز رئیس، شورای سیاستگذاری ومعاون تحقیقات وبرنامه‌ریزی سازمان برای كمك به امرسیاست‌گذاری

2- تهیه اطلاعات وگزارشهای كارشناسی وتحلیلی مورد نیازمدیریت عالی سازمان

3- انجام پژوهشهای مورد نیاز رئیس، شورای سیاستگذاری ومعاون تحقیقات وبرنامه‌ریزی سازمان برای كمك به امرسیاست‌گذاری

4- تهیه اطلاعات وگزارشهای كارشناسی وتحلیلی مورد نیازمدیریت عالی سازمان

5- تهیه اطلاعات وشناسایی موضوعات مهم برای برنامه‌ریزی درسازمان

6-  اجرای پژوهشهای مورد نیازبرای نظارت وارزیابی عملكرد صداوسیما

7- بررسی ادواری سیاستهای جاری درتولید وپخش برنامه‌های شبكه‌های صداوسیما        

8- پژوهش درجهت مسائل مدیریتی سازمان وبهبود روشهای مدیریت

9- پژوهش درزمینه مسائل ومشكلات اجرایی سازمان ودستیابی به شیوه‌های اجرای مطلوب

10- تهیه معیارها واستاندارد‌های پژوهشی به منظور تدوین نظام واحد پژوهش درسازمان صداوسیما

11- مطالعه درزمینه نقش فناوری ارتباطی ورسانه‌ای وتحولات آن وتأثیراین تحولات برآینده صداوسیما

12-  پژوهش درزمینه حقوق رسانه

13- مطالعه درباره مدیریت ارتباطی ورسانه‌ای

14- مطالعه درزمینه نظریه‌های ارتباطی ورسانه‌ای

15- مطالعه درزمینه دانشهای مرتبط بارسانه ازقبیل مطالعات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وغیره

16- سنجش‌نگرش‌ها ،باورها ودیدگاه مخاطبان در زمینه‌های مورد نیازصداوسیما (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و…)

17- سنجش نیازها، انتظارات وخواسته‌های مخاطبان صدا وسیما

18-    بررسی ویژگی‌های مخاطبان برنامه‌های صداوسیما

19 -     بررسی آراء مخاطبان درباره برنامه‌های صداوسیما

20- ارزیابی محتوای برنامه‌های صداوسیما ازنظرمیزان انطباق بااهداف وسیاستهای سازمان

21- ارزیابی قالب وساختار برنامه‌های صداوسیما ازنظررعایت معیارهای هنری وفنی

22-  سنجش میزان مخاطبان وجذابیت برنامه‌های صداوسیما

23- سنجش نوع ومیزان تاثیر برنامه‌های صداوسیما برمخاطبان

 

[19] محمد حسن زورق.

[20] علیرضا محسنی.

[21] دكتر تقی آزاد ارمكی

[22] دكتر محمود گلزاری

[23] علی اكبر اشعری

[24] دكتر حسین رضی

 

  ج- سیاستهای مركز

 

1-   ارتباط مستمربارئیس، معاون تحقیقات وبرنامه‌ریزی وشورای سیاستگذاری سازمان وتبادل اطلاعات با آنها

2- ارائه گزارشهای پژوهشی ،تحلیلی وكارشناسی به رئیس ، معاون تحقیقات وبرنامه‌ریزی وشورای سیاستگذاری سازمان

3- ارتباط مستمربا مركز طرح وبرنامه‌ریزی سازمان وتبادل اطلاعات با آن

4- ارتباط مستمربا مركز نظارت وارزیابی صداوسیما

5- ارتباط وهمكاری مستمربا مراكز علمی وپژوهشی داخل وخارج كشور

6- شناسایی موضوعات مهم پژوهشی مورد نیازصداوسیما

7-  مطالعه درزمینه شیوه‌های مطلوب وجاری مدیریت درسازمان وارائه راه‌كارهای مناسب

8- مطالعه وبررسی شیوه‌های مطلوب وجاری نظامهای اجرایی سازمان وارائه راه‌كارهای مناسب

9- مطالعه درزمینه شیوه‌های نوین پژوهش واجرای پژوهشهای روش شناختی به منظور اصلاح وارتقای كیفیت علمی پژوهشهای مركز

10-  بررسی ونقد روشها وشیوه‌های جاری پژوهش درسازمان وارائه پیشنهادهای لازم به منظور استانداردسازی پژوهشها

11- مطالعه درزمینه نظریه‌ها ومدلهای ارتباطی وجنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی وفناورانه ارتباطات ورسانه‌ها

12- بكارگیری روشها وفنون نوین وكارآمد درنظرسنجی وسنجش نگرش، به ویژه درمرحله گردآوری وپردازش اطلاعات

13- دریافت مستمراطلاعات درباره برنامه‌ها ازشبكه‌ها وگروه‌های تولیدی صداوسیما

14- روند پژوهشی برنامه‌های تولیدی صداوسیما درزمینه‌های گوناگون

15- بررسی مستمر برنامه‌های صداوسیما ازنظرمحتوا، قالب وساختار با تاكید برروش تحلیل محتوا وكارشناسی

16- مطالعه وپژوهش درزمینه عوامل جذابیت برنامه‌های صداوسیما ورعایت معیارهای هنری وفنی درتولید برنامه

17- گسترش حیطه پژوهشهای پیمایشی وارزشیابی برنامه‌ها درسطح كل كشور وخارج ازكشور

18- ایجاد زمینه‌های جذب وحفظ نیروهای متعهد، متخصص، توانا و كارآمد مركز

19- ارتقای كیفی كاركنان مركز ازطریق آموزش ، اعطای فرصتهای مطالعاتی، بورسیه تحصیلی وغیره

20- ترجمه آخرین متون علمی در زمینه های مورد نیازسازمان و تالیف وانتشار گزارشهای پژوهشی، مجله وكتاب

21- توسعه، تجهیز و روز آمد سازی مستمر بانك اطلاعات مركز

22- بهره برداری از شبكه ها و منابع و بانكهای اطلاعاتی در زمینه‌های مورد نیاز به ویژه درزمینه رسانه

23-  گردآوری، ذخیره‌سازی و روزآمد سازی مستمر اطلاعات درباره جوامع آماری مختلف مورد مطالعه برای تكمیل وبهبود چارچوبهای نمونه‌گیری مركز

24-  ارائه خدمات پژوهشی واطلاع‌رسانی به متقاضیان خارج از سازمان طبق ضوابط و مقررات

25- برگزاری نشستها و همایشهای علمی - كاربردی

26- حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری درزمینه‌های مورد نیاز سازمان

27-  حمایت از واحد‌های تحقیقات مراكز استانها به منظور تقویت توان پژوهشی آنها و استفاده ازآن درجهت برآوردن نیازهای پژوهشی سازمان

28-  كارآمدسازی نظامهای اداری مركز مانند نظام تشویق و تنبیه، نظام پرداخت،  نظام آموزش نظام ترفیع وغیره

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است