در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
خوشخوئی، منصور
استاد راهنما:
باقری، خسرو
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
فلسفه تعلیم و تربیت
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ دفاع:
1382
واحد:
دانشکده علوم انسانی
منبع:
چکيده:


در این پژوهش پنج سوال مطرح گردیده است: 1-اصول تعلیم و تربیت از منظر نظریه فطرت چیست؟2-اصول تعلیم و تربیت از منظر نظریه ریچارد رورتی چیست؟3-براساس نظریه نوعمل گرایی چه انتقادهایی بر نظریه فطرت و اصول تربیتی ناشی از آن قابل مطرح است و نظریه مذکور چه پاسخی نسبت به این انتقادها می دهد؟4-براساس نظریه فطرت چه انتقادهایی بر عمل نوگرایی و اصول تربیتی ناشی از آن قابل طرح است و نوعمل گرایی چه پاسخی نسبت به این انتقادها دارد؟5-نقدهای دو مکتب از نظر انسجام ادعاها و شواهد چگونه ارزیابی می شود؟لذا هدف پژوهش این است که : این پژوهش ضمن تحلیل ، بررسی و نقد متقابل نظریه فطرت و دیدگاه نوعمل گرایی در باب ماهیت انسان ، در مقام فراهم نمودن مبنای انسان شناسی استوارتری برای تعلیم و تربیت است، را بررسی می کند. منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
فطرت◄مطهری، مرتضی◄تعلیم و تربیت◄پراگماتیسم◄نقد◄بررسی تطبیقی◄رورتی، ریچارد◄اخلاق◄انسان
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است