در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
زهره قادری
استاد راهنما:
.....
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ دفاع:
1389
واحد:
دانشکده الهیات شهید مطهری
منبع:
www.um.ac.ir
چکيده:


مطهری در بحث از رابطه ی خداوند با جهان، با توجه به ضرورت هایی که خود او به عنوان مبنا قلمداد نموده است؛ سعی در نزدیکتر شدن هر چه بیشتر دیدگاهش به دیدگاه قرآن داشته است. لذا در جای جای مباحث خود کوشیده تا گفتار خود را علاوه بر صورت منطقی با آیات قرآن نیز مستند کند. در این رساله کوشش شده تا با بررسی مراتب و مبناهای مورد توجه در بحث رابطه ی خداوند با جهان (علیت، توحید افعالی، آفرینش و مشیّت و تقدیر الهی) از دیدگاه مطهری به بررسی نظر قرآن پرداخته و در نهایت مطابقت آن دو به اثبات برسد. در نتیجه، دو محور اصلی، یعنی قرآن و آراء مطهری بخش عمده ی رساله را شامل می شود. در قسمت پایانی نیز این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه مطهری با نظر قرآن مطابقت تام و تمام دارد.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است