در
کتابخانه
بازدید : 63629تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
دوّمین علّتی كه در مورد گرایشهای مادّی دسته جمعی در جهان غرب بسیار قابل اهمیّت است، نارسایی مفاهیم فلسفی غرب است.

حقیقت این است كه غرب در آنچه حكمت الهی نامیده می شود، بسیار عقب است و شاید عدّه ای نتوانند بپذیرند كه غرب به فلسفه ی الهی مشرق و خصوصاً فلسفه ی اسلامی نرسیده است. بسیاری از مفاهیم فلسفی كه در اروپا سر و صدای زیادی بپامی كند، از جمله ی مسائل پیش پا افتاده ی فلسفه ی اسلامی است. در ترجمه های فلسفه ی غربی به مطالب مضحكی برمی خوریم كه به عنوان مطالب فلسفی از فیلسوفان بسیار بزرگ اروپا نقل شده است، و هم به مطالبی برمی خوریم كه می بینیم فیلسوفان دچار برخی مشكلات در مسائل الهی بوده اند و نتوانسته اند آنها را حل كنند؛ یعنی معیارهای فلسفی شان نارسا بوده است. بدیهی است كه این نارساییها زمینه ی فكری را به نفع ماتریالیسم آماده می كرده است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است