در
کتابخانه
بازدید : 74946تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
انسان، خود نوعی حیوان است، از این رو با دیگر جانداران مشتركات بسیار دارد، امّا یك سلسله تفاوتها با همجنسان خود دارد كه او را از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیّت و تعالی بخشیده و او را بی رقیب ساخته است.

تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران كه ملاك «انسانیّت» اوست و منشأ چیزی به نام تمدّن و فرهنگ انسانی گردیده است، در دو ناحیه است: بینشها و گرایشها.

جانداران عموما از این مزیّت بهره مندند كه خود را و جهان خارج را درك می كنند و بدانها آگاهند و در پرتو آن آگاهیها و شناختها برای رسیدن به خواسته ها و مطلوبهای خود تلاش می نمایند.

انسان نیز مانند جانداران دیگر یك سلسله خواسته ها و مطلوبها دارد و در پرتو آگاهیها و شناختهای خویش برای رسیدن به آن خواسته ها و مطلوبها در تلاش است، تفاوتش با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهیها و شناختها، و از نظر تعالی سطح خواسته ها و مطلوبهاست.

این است آنچه به انسان مزیّت و تعالی بخشیده و او را از سایر جانداران جدا ساخته است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج2، ص: 22
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است