در
کتابخانه
بازدید : 665885تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. مسئله ی استعداد بی نهایت انسان- ذره ی بی انتها ص 25
2. آنچه حیوان ندارد آرزوی بی نهایت است- ذره ی بی انتها ص 26
3. حسد، خود معلول قانع نبودن و سیر نشدن است- ذره ی بی انتها ص 27
4. ظرف علم و حقیقت پایان ناپذیر است- ذره ی بی انتها ص 27
5. آنچه قرآن آن را دل و قلب می نامد كه مركز آرزوی بی نهایت است و نفخه ی الهی است- ذره ی بی انتها ص 29
6. دل یا فطرت یك ودیعه و امانت الهی است و یك نفخه ی خارجی است و یك بارقه ی الهی است و یك تزریق خارجی است از ملكوت- ذره ی بی انتها ص 32
7. سخن خوب درباره ی توأم بودن مفهوم «من عنده» با امر و روح و كلمه و غیره (و در واقع بعد دیگر) - ذره ی بی انتها ص 37
8. ماده و انرژی چون به یكدیگر تبدیل می شوند یك عنصرند نه دوتا- ذره ی بی انتها ص 41 (حاشیه)
9. صورت نوعیه در عناصر- ذره ی بی انتها ص 42
10. اصل حیات، مخالف اصل كهولت- ذره ی بی انتها ص 43
11. حیات و تكامل، ضد آنتروپی است- ذره ی بی انتها ص 44
12. امكانات بی نهایت انسان، هم بر ضد اصل ثبات ماده و انرژی و هم بر ضد اصل آنتروپی است- ذره ی بی انتها ص 45
جلد یازدهم . ج11، ص: 63
13. عنصر سوم در قرآن- ذره ی بی انتها ص 48
14. اراده، حاكم بر انرژی (تجرد روح) - ذره ی بی انتها ص 50
15. هیپنوتیزم- ذره ی بی انتها ص 50
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است