در
کتابخانه
بازدید : 626278تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
رجوع شود به كافی و به بحار باب مخصوص فطرت.
ایضاً رجوع شود به ورقه ی قلب و هدایت آن، از آنجا نیز نوعی هماهنگی و به رسمیت شناختن دین حكم عقل و دل و فطرت را استنباط می گردد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است