در
بازدید : 54514      تاریخ درج : 1390/2/8
 

Ø      میرزا مهدی آشتیانی

Ø      شیخ محمدرضا تنكابنی

Ø      عارف داناسرشت میرزا محمدتقی زرگر تبریزی

Ø      آیت الله تنكابنی

Ø      آیت الله شهیدی  

Ø      سید ابوالقاسم خویی

Ø      سید محسن حكیم

Ø       شیخ كاظم شیرازی

Ø       سید عبدالهادی شیرازی

Ø      سید جمال الدین گلپایگانی

Ø      شیخ مرتضی طالقانی

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است